Letošní volební členská schůze je plánována na 6.listopadu, ale předpokládáme, že se opět nesejde nadpoloviční většina všech členů klubu, schůze tedy nebude usnášeníschopná a bude třeba svolat Náhradní členskou schůzi. Proto prosíme počítejte s datem neděle 27.listopadu 2016. Pozvánka a program členské schůze budou zveřejněny v souladu se stanovami. Připomínáme, že půjde o schůzi volební, bude se volit prezident a nový výbor.