Zápisní řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
3. PORADCE CHOVU
4. CHOVATELSKÁ STANICE
5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA
6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY
7. KRYTÍ
8. VRH
9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY
10. ZÁPIS IMPORTOVANÝCH JEDINCŮ DO PLEMENNÉ KNIHY
11. VYDÁVÁNÍ PŘEPISU A DUPLIKÁTU PRŮKAZU PŮVODU
12. EXPORT
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Retriever klub CZ - Spolek (dále jen RK CZ) stanovuje zápisním řádem pro členy a čekatele RK CZ postupy pro čistokrevný chov všech plemen retrieverů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro tato plemena a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných jedinců respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků.

Chov dle tohoto řádu je chovem evidovaným.

Chovatel může jedno plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom chovatelském klubu, přičemž může být i členem dalšího klubu. 
RK CZ poskytuje chovatelský servis pro chovatele, členy klubu. Při splnění chovných podmínek umožní chov i nečlenům RK CZ za podmínek stanovených v organizačním řádu RK CZ.

S chovatelstvím je neslučitelný chov plemene retrieverů bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají průkaz původu, vystavený Plemennou knihou Českomoravské kynologické jednoty (dále Plemenná kniha) a byli zařazeni do chovu na základě podmínek stanovených klubem.
 2. Majitel chovného jedince je povinen dodržovat chovatelské předpisy FCI, včetně jejich novelizací.
 3. Splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu psa/feny. Působnost v chovu takto uchovněného jedince je možná nejdříve od dokončeného 17. měsíce věku. Majitel chovného jedince po splnění chovných podmínek a registraci klubem zasílá průkaz původu Plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců, u feny nejpozději se zápisem prvního vrhu.
 4. Při importu dospělého psa uchovněného v zemi původu musí tento splňovat chovné podmínky RK. Pokud tyto podmínky splňuje, není je třeba znovu absolvovat v ČR. 
 5. Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Jedná se např. o poruchy charakteru, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké dysplazie kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít. Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni do chovu. Dále do chovu nejsou připuštěni psi a feny s vadami, které standard plemene retrieverů uvádí jako vady vylučující. Jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jsou z chovu vyloučeni, rovněž i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.
 1. Chovatelská rada Retriever klubu CZ má právo vyloučit ze seznamu chovných jedinců psa či fenu, u kterých se prokáže zátěž vrozenou či genetickou vadou (případně i veterinárně řešenou), která může přispět k riziku zdravotní zátěže další generace.

3. PORADCE CHOVU

A) HLAVNÍ PORADCE CHOVU 

1.  Navrhuje poradce chovu pro jednotlivá plemena, řídí a kontroluje jejich činnost.

2.  Svolává schůze chovatelské rady a řídí její činnost.

3.  Navrhuje výboru, po projednání v chovatelské radě, chovné podmínky či jejich změny u jednotlivých plemen.

4.  Na základě přehledů zaslaných od poradců chovu pro jednotlivá plemena připravuje podklady pro zveřejnění uchovněných jedinců RK CZ v klubových tiskovinách.

5.  Archivuje potvrzení o krytí fen a hlášení vrhu štěňat zaslaná jednotlivými poradci chovu a vyhodnocuje je pro potřeby klubu.

6.  Zpracovává přehledy využití chovných psů u domácích i zahraničních krytí, sleduje zdravotní stav jednotlivých plemen aj. Na základě shromážděných výsledků předkládá výboru klubu návrhy na opatření. Písemnou zprávu předkládá nejméně 1x ročně výboru klubu a členské základně.

7.   Je nápomocen majitelům retrieverů i zájemcům o tato plemena radami v oblasti chovu.

B) PORADCE CHOVU PRO PLEMENO

 1. Poskytuje odborné rady majitelům psů v otázkách spojených s uchovněním, krytím, event. výcvikem, vystavováním, zdravotním stavem psů, členstvím v klubu a podobně s ohledem na jeho plemennou specializaci. 
 2. Na základě klubem stanovených chovných podmínek provádí uchovňování psů a fen, kteří splnili tyto chovné podmínky. Každému chovnému jedinci přidělí registrační číslo a provede záznam do jeho průkazu původu. Uchovněný pes či fena může v chovu působit nejdříve po ukončeném 17. měsíci věku. Informace o nově uchovněných jedincích zasílá pravidelně hlavnímu poradci chovu.
 3. Majitelům chovných fen, kteří jsou řádnými platícími členy RK CZ, vystavuje v dostatečném předstihu na jejich žádost „Doporučení ke krytí“. Krycího psa může na žádost chovatele doporučit. Zasílá tiskopisy „Potvrzení o krytí feny“, „Hlášení vrhu štěňat“ a „Přihláška k zápisu vrhu štěňat“.
 1. Přihlášku k zápisu štěňat, kterou obdrží od chovatele do 10 dnů po narození štěňat spolu s kopií dokladu o zaplacení chovatelských poplatků, opatří razítkem, datem a svým podpisem a do 5 pracovních dnů vrací doporučenou poštou zpět chovateli. 
 2. Eviduje a zakládá došlá potvrzení o krytí feny a hlášenky vrhu štěňat, která po uplynutí kalendářního roku zasílá k archivaci hlavnímu poradci chovu. 
 1. Provádí kontrolu, zda byl po formální stránce dodržen chovatelský řád, chovné podmínky, zda fena nemá za období jednoho kalendářního roku více než jeden vrh a zda nebyla kryta až po osmém roce věku. Sleduje, zda chovatelé plní oznamovací povinnost i v případě, že fena nezabřezla. 
 2. Může provést namátkovou kontrolu chovu. O provedené kontrole pořizuje zápis.
 3. Na žádost majitelů chovných jedinců provádí jejich vyřazení ze seznamu RK CZ. 
 4. Vede archiv uchovněných jedinců.

4. CHOVATELSKÁ STANICE

 1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic Českomoravské kynologické unie. 
 2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní. 
 3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit. 
 4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. 
 5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa. 
 6. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost. 
 7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením. 
 8. Registrace chovatelské stanice zaniká: 
  a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice. 
  b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU – Zásady registrace chovatelských stanic. 
 9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

 

 

5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA

 1. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému jedinci. Průkaz původu je nezaměnitelný a samostatně neprodejný doklad chovného psa nebo feny. 
 2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. 
 3. Držitel chovného psa nebo feny je zpravidla majitel, může jím být též jiná osoba, kterou majitel zmocnil používat je k chovu. 
 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15 dnů oznámena písemně chovatelskému klubu a Plemenné knize. 
 5. Změna držení musí být oznámena u chovného psa neprodleně, u chovné feny se zápisem vrhu chovatelskému klubu a Plemenné knize. 
 6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele feny a pokud nebylo dohodnuto jinak, převádí se na něj všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. 
 7. V případě více majitelů chovného jedince je nutno doložit Plemenné knize a hlavnímu poradci chovu RK CZ souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli. 
 8. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého. 
 9. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů – nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY

 1. Pro krytí chovné feny si její majitel v dostatečném předstihu vyžádá u poradce chovu pro dané plemeno potřebné dokumenty. Jedná se o tyto tiskopisy: 
  doporučení ke krytí(1x), potvrzení o krytí feny (3x), hlášení vrhu štěňat (2x), přihláška k zápisu vrhu štěňat (1x).
 2. Potvrzení o krytí musí obsahovat tyto údaje: 
 • plemeno
 • jméno psa a číslo jeho zápisu 
 • jméno feny a číslo jejího zápisu
 • údaje o výsledku DKK a DLK psa a feny 
 • jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa 
 • jméno, adresu a telefon majitele nebo držitele chovné feny 
 • podpisy obou majitelů (držitelů) 
 • údaje o případných doložitelných zdravotních testech obou jedinců
 • údaje o počtu zubů psa i feny 
 • místo a datum krytí

3.   Řádně vyplněné a podepsané potvrzení o krytí je dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu štěňat do Plemenné knihy a vydání průkazu původu. 

 1. Způsob postupu při vyplňování a odesílání chovatelských tiskopisů je následující: 

Majitel (držitel) chovného psa vyplní po úspěšném krytí 3x „potvrzení o krytí feny“. Jedno si ponechá jako doklad o krytí a ostatní dvě předá majiteli feny. Majitel feny zašle jedno „potvrzení o krytí feny“ do 10 dnů příslušnému poradci chovu, který tiskopis vydal, druhé pak odešle Plemenné knize až společně s „přihláškou k zápisu vrhu štěňat“. 
Po narození štěňat vyplní chovatel 2x „hlášení vrhu“ (i v případě, že fena nezabřezla) a zašle ho do 10 dnů poradci chovu pro příslušné plemeno a majiteli chovného psa. Poradci chovu v tomto termínu rovněž zašle vyplněnou „přihlášku k zápisu vrhu štěňat“ spolu s kopií dokladu o zaplacení chovatelských poplatků. Poradce chovu opatří „přihlášku k zápisu vrhu štěňat“ datem, podpisem a razítkem a do 5 pracovních dnů vrátí doporučenou poštou zpět chovateli.

Majitel feny zašle „přihlášku k zápisu vrhu štěňat“ spolu s potvrzením o krytí feny nejpozději do 28 dnů od data vrhu na Plemennou knihu. U fen při prvním vrhu přikládá majitel i originál průkazu původu feny a kopii potvrzení o mezinárodním chránění názvu chovatelské stanice.

Plemenná kniha vrátí majiteli feny přihlášku k zápisu vrhu spolu s přidělenými tetovacími čísly.

Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat pouze vyjímečně, a to pouze z doložených důvodů.

 1. Po otetování/očipování štěňat mezi 6. až 7. týdnem věku, které potvrdí veterinární lékař do „přihlášky k zápisu vrhu štěňat“, zasílá majitel feny přihlášku zpět na Plemennou knihu, která na základě potvrzení o tetování/čipování vystaví průkazy původu štěňat. 
  V případě zahraničního krytí zašle chovatel Plemenné knize spolu s přihláškou k zápisu štěňat i kopii průkazu původu krycího psa, certifikáty absolvovaných zdravotních vyšetření a genetických testů, doklady o výstavních i pracovních výsledcích, případně kopie udělených titulů atd. Na základě těchto zaslaných certifikátů pak budou údaje zapsány do rodokmenů štěňat.

7. KRYTÍ

 1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci téhož plemene za dodržení stanovených chovných podmínek a na základě platného krycího listu (Potvrzení o krytí feny). 
 2.  Zpravidla dochází ke krytí feny u majitele (držitele) psa. Fenu ke krytí doprovází majitel nebo jím pověřená osoba. 
 3. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, pak veškeré náklady s tím spojené a cestu zpět hradí majitel feny, nedohodnou-li se jinak. Dohodu o náhradě nákladů se doporučuje uzavřít písemně. 
 4. Majitel (držitel) psa je povinen se v této době o fenu řádně starat a ručí za škody, které by v té době způsobila třetí osobě. 
 5. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit jiný pes jen se souhlasem majitele feny. 
 6. Při neplánovaném nakrytí feny jiným psem než smluveným, je majitel (držitel) psa povinen toto majiteli feny oznámit a nahradit mu náklady i vzniklou škodu. Majitel psa nesmí po takovém krytí žádat finanční vyrovnání. 
 7. Pokud by došlo k úhynu chovné feny v době, kdy byla v péči majitele psa, podá tento neprodleně zprávu majiteli feny a nechá na své náklady zjistit příčinu úhynu, a to pitvou ve veterinárním zařízení, pokud se nedohodnou jinak. 
 8. Pokud úhyn nastal z viny majitele psa, je povinen tuto vzniklou škodu nahradit majiteli chovné feny. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním majitele psa, je majitel feny povinen uhradit majiteli psa všechny náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody. 
 9. Po krytí feny vyplní majitel (držitel) psa potvrzení o krytí feny. 
 10. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě formou štěněte náleží první volba chovateli. Další má být sepsáno v dohodě, která musí obsahovat tyto body: 
  - doba výběru a odběru štěněte majitelem psa, 
  - doba, po které právo na výběr a odběr štěněte zaniká, 
  - zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata nebo jen jedno štěně, případně že štěně zvolené majitelem do doby odběru uhyne. 
  Nedodržení dohody je předmětem občanskoprávního řízení. 
 11. Umělá inseminace je přípustná. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.154/2000 Sb. a č.166/1999 Sb.), která musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. Potvrzení o inseminaci vystavené veterinářem se přikládá k potvrzení o krytí. 
 12. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak. 
 13. Právo na opakované krytí zdarma zanikne úhynem psa nebo feny. 
 14. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz za uhrazený akt krytí. 
 15. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. 
 16. Počet krytí chovného psa v kalendářním roce není omezen. 
 17. Chovný pes smí krýt do konce života. 
 18. Fena smí být naposledy kryta v den, kdy dosáhne 8 let stáří. 
 19. Při krytí v zahraničí musí chovatel kromě potvrzení o krytí doložit kopie všech dostupných dokladů o krycím psovi, tj. průkaz původu, doklady o zdravotních vyšetřeních, výstavních posudků, certifikátů o zkouškách apod.

 

8. VRH

 1. Fena a vrh mají být umístěni u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen chovatelský klub. 
 2. Chovná fena smí mít pouze jeden vrh v jednom kalendářním roce. I vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní.
 3. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem. 
 4. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici, a to podle posouzení veterinárním lékařem. Pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata. 
 5. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a majiteli psa do 10 dnů po narození štěňat, a to i v případě, že fena nezabřezla. Nezabřeznutí feny hlásí chovatel do 75 dní po nakrytí feny poradci chovu a majiteli chovného psa. 
  Hlášení vrhu štěňat musí obsahovat: 
  - základní identifikační údaje 
  - datum krytí a vrhu 
  - počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat 
  - pohlaví, barvu štěňat 
  - v případě, že jsou štěňata předána kojné feně, adresu držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných. 
 6. V době od 2. - 6. týdne stáří štěňat může být provedena kontrola vrhu pověřeným členem RK CZ, o jejímž provedení se sepisuje protokol a zaznamenává se do přihlášky k zápisu vrhu. Klub má právo výsledky kontrol vrhu zveřejnit. 
 7. Chovatel nechá štěňata povinně označit nejdříve v 6 týdnech stáří štěňat, nejpozději v době odběru štěněte. Na základě potvrzení o označení štěňat, které veterinární lékař zaznamená do přihlášky vrhu, vystaví Plemenná kniha průkazy původu
 8. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

 1. Podkladem pro zápis vrhu do Plemenné knihy je „přihláška k zápisu vrhu štěňat“. 
 2. Přihláška musí být opatřena razítkem poradce chovu a její součástí je potvrzení o krytí, u prvního vrhu feny též originál jejího průkazu původu. V případě zahraničního krytí je nutné doložit kopii průkazu původu krycího psa, certifikáty absolvovaných zdravotních vyšetření a genetických testů, doklady o výstavních i pracovních výsledcích, případně kopie udělených titulů atd. Na podkladu těchto zaslaných certifikátů pak budou údaje zapsány do rodokmenů štěňat.
 3.  Vrh musí být hlášen Plemenné knize najednou a celý, nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Na základě toho plemenná kniha vydá tetovací čísla. Není přípustné dodatečné hlášení jednotlivých štěňat. Přihláška k zápisu štěňat s potvrzením o tetování / čipování musí být odeslána Plemenné knize zpět nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. 
 4. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem (počínaje písmenem A u prvního vrhu). Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici samostatnou abecední řadu. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of, …). V přihlášce vrhu se za sebou řadí abecedně nejprve jména psů, pak abecedně jména fen. 
 5. Jména štěňat v chovatelské stanici se v rámci jednoho plemene nesmí opakovat. 
 6. Vrh je možno jedenkrát zaregistrovat na chovatelskou stanici jiného chovatele (v případě, že řádná registrace chovatelské stanice teprve probíhá, nebo se jedná pouze o jeden vrh u feny). K přihlášce vrhu na Plemennou knihu je potřeba doložit písemný souhlas chovatele, na jehož chovatelskou stanici bude vrh registrován. 
 7. Štěňata se zásadně zapisují do Plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

10. ZÁPIS IMPORTOVANÝCH JEDINCŮ DO PLEMENNÉ KNIHY

 1. 1. Jedincům dovezeným s platnými průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje Plemenná kniha číslo zápisu. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy. 
 2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.
 3.  Originály průkazů původu se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.

 

11. VYDÁVÁNÍ PŘEPISU A DUPLIKÁTU PRŮKAZU PŮVODU

 1. Přepis i duplikát vydává Plemenná kniha ČMKJ, která vystavila originál průkazu původu. 
 2. Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního PP. K jeho vydání je nutno předložit Plemenné knize poškozený či znehodnocený PP. 
 3. Duplikát PP se vystavuje v případě, kdy byl původní PP ztracen, případně pes, jemuž původní PP patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní PP, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise Plemenné knihy ČMKJ, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti v kynologických časopisech a časopise Myslivost po uplynutí 30 kalendářních dnů od zveřejnění. Po vydání duplikátu se stává původní PP neplatným. Duplikát duplikátu již nelze vystavit.

12. EXPORT

 1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem ČMKU označen: 
  - razítkem EXPORT PEDIGREE 
  - reliéfním razítkem se znakem ČMKU 
  - hologramem 
  - kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka 
  - jménem a kompletní adresou nového majitele. 
 2. Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný. 
 3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze jednoho jedince v kalendářním roce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré podmínky držení dospělých psů, březích fen i štěňat podléhají kontrole orgánů klubu. Pokud budou zjištěny závažné nedostatky a nebude učiněna náprava, nebude další chov povolen. Pokud budou zjištěny dokonce podmínky, které by mohly vést až k fyzickému či psychickému týrání zvířete, je klub povinen toto nahlásit příslušným orgánům. 
 2. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti disciplinárního řízení. 
 3. Výbor klubu může u fen starších 8 let povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. 

Novela zápisního řádu byla schválena členskou schůzí RK CZ dne 13.4.2013 a je v souladu s Zápisním řádem ČMKU, platným od 1.1.2013.