Regionální střediska:

Ke vzájemné pomoci v chovu a výcviku, k propagaci RK CZ a jeho plemen, ke společenskému vyžití si mohou členové klubu se souhlasem výboru klubu RK CZ založit středisko RK CZ. Středisko klubu je organizační součástí klubu bez právní subjektivity. Je ustanoveno ve spádových oblastech a zaměřuje se dle zájmů členů v dané oblasti. Činnost střediska musí být v souladu se stanovami RKCZ, s řády a směrnicemi ČMMJ a obecně platnými předpisy. Středisko může vystupovat pod RK CZ a spolupracovat s místně příslušným OMS ČMMJ a jinými společenskými sdruženími nebo organizacemi na základě výborem klubu předem schválené plánované činnosti. Pro účely nezařazených členů a členů s nechutí k registraci do regionálního střediska je možné být registrován i nadále pouze pod klubem RK CZ. 

  1. Zájemce  o ustanovení střediska předloží výboru RK CZ  písemnou žádost o souhlas s ustanovením střediska. V žádosti uvede název střediska (Pardubické, Jihočeské,…), konkrétní okruh svých zájmů a zamýšlených aktivit, adresu kontaktní osoby a předloží plán činnosti střediska.
  2. Kontaktní osoba předkládá pololetně zprávu výboru RK CZ o činnosti střediska. Vždy přiloží seznam přihlášených nových členů s uvedením jejich jména, příjmení a členského čísla člena RK a uvede počet členů střediska celkem.
  3. Členové RK CZmají právo přihlásit se do jednoho ze středisek dle svého uvážení a svých zájmů. Středisko zajišťuje pořádání klubových nebo zájmových akcí, které mu byly výborem pro příslušný rok svěřeny a schváleny. Na akce střediska může výbor schválit příspěvek od klubu, jinak středisko zajišťuje své akce plně ve vlastní režii, včetně finančních prostředků.
  4. Podrobnosti financování schválených akcí budou na základě pokynů výboru a ekonomky klubu RK CZ.
  5. Akce a činnosti střediska budou zveřejňovány na klubovém webu.
  6. Kontaktní osoba střediska se podle potřeby může zúčastnit na vlastní náklady schůzí výboru RK CZ, vždy předem ohlášená jako host pozvaný na určitý časový úsek.
  7. Střediska nemají další oficiální organizační strukturu, kontaktní osoba je vůči klubu zodpovědná za chod střediska, jeho ekonomiku schválených klubových akcí, plánovanou činnost i poskytování relevantních informací. Proto změna této osoby bez  předchozího schválení výboru automaticky ruší existenci střediska ke dni výše uvedené změny.
  8. O zrušení střediska rozhoduje nejméně 2/3 většina jejích členů nebo výbor RK CZ, pokud nepracuje či nepracuje v souladu s předpisy a normami klubu, kazí dobré jméno klubu či pokud o to požádá kontaktní osoba střediska.

Chcete požádat o založení střediska?

1) Ověřte si, jestli ve Vaší blízkosti už nějaké neexistuje. Pokud ano, spojte se s jeho garantem. Seznam schválených regionálních středisek zde.

2) Pokud ve Vašem okolí regionální středisko neexistuje, vyplňte žádost a postupujte viz výše. (Odešlete na sídlo klubu s označením obálky: regionální středisko)