Pozvánka na členskou schůzi

Výbor retriever klubu vás srdečně zve na členskou schůzi, která se bude konat 10.2.2019 ve Velké Bíteši v 9.00 v salonku v restauraci u Raušů. Předpokládáme, že se opět nesejde nadpoloviční většina všech členů klubu, schůze tedy nebude usnášeníschopná a bude třeba svolat Náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze bude zahájena o 2 hod později, což je v 11.00 na stejném místě.

Program schůze :
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba volební komise
5. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů členské schůze
6. Zpráva členů výboru o činnosti klubu roku 2018 (dle jednotlivých členů výboru – matrika, chovatelství, výcvik, klubové akce)
7. Zpráva Kontrolní komise
8. Zpráva Disciplinární komise
9.Zpráva o hospodaření klubu, projednání a schválení výsledků hospodaření klubu za rok 2018
10. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
11. Změny ve stanovách – čl.6/ bod 6
12. Volby pro doplnění disciplinární komise
13. Schválení čekatelů RK CZ
14. Diskuze
15. Usnesení
16. Ukončení schůze

Publikováno: 3. 3. 2019
Poslední úprava: 15. 5. 2019 21:43:35