Stanovy klubu

Část první

Základní ustanovení

čl. 1 Název, sídlo a právní postavení
čl.2 Cíl činnosti spolku
čl. 3 Doručování písemností

Část druhá

Členství ve spolku

čl. 4 Vznik členství
čl. 5 Zánik členství
čl. 6 Členská evidence
čl. 7 Práva a povinnosti členů spolku

Část třetí

Orgány spolku, jejich kompetence a jednání jménem spolku

čl. 8 Obecná ustanovení
čl. 9 Členská schůze
čl. 10 Výbor spolku
čl. 11 Prezident spolku
čl. 12 Kontrolní komise
čl. 13 Disciplinární komise

 

 

Část třetí

Orgány spolku, jejich kompetence a jednání jménem spolku

čl. 8 Obecná ustanovení
čl. 9 Členská schůze
čl. 10 Výbor spolku
čl. 11 Prezident spolku
čl. 12 Kontrolní komise
čl. 13 Disciplinární komise

Část čtvrtá

Hospodaření spolku

čl. 14 Majetek spolku
čl. 15 Rozdělení zisku
čl. 16 Vedení účetnictví
čl. 17 Řádná účetní uzávěrka a výroční zpráva o hospodaření
čl. 18 Zánik spolku

Část pátá

Společná a závěrečná ustanovení

čl. 19 Lhůty, doručování

Část první - Základní ustanovení

čl. 1
Název, sídlo a právní postavení

 1. Retriever klub CZ – Spolek je samostatným a dobrovolným svazkem jeho členů, který sdružuje příznivce všech psích plemen retrieverů, zejména jejich chovatele, vlastníky, držitele a jiné osoby, jenž původně vznikl  pod názvem „Retriever klub CZ“ podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a který se těmito stanovami přizpůsobuje občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „Spolek“).

 2. Spolek je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

 3. Člen Spolku za závazky Spolku neručí.

 4. Sídlem Spolku je: Příkop 843/4, 602 00 Brno

 5. Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle Spolku. Ostatní písemnosti Spolku mohou být uloženy ve spolkovém archivu nebo ve správě osob pověřených výborem.

čl. 2
Cíl činnosti Spolku

 1. Předmětem činnosti Spolku je především organizování chovu psů plemen retrieverů v souladu s předpisy vydanými Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Cílem Spolku je čistokrevný a zdravý chov všech plemen retrieverů při zachování charakteristických vloh a vlastností specifických pro konkrétní plemeno retrieverů v souladu se standardem FCI.

 2. Spolek může poskytovat chovatelský servis za předem vyspecifikovaných podmínek i nečlenům Spolku

 3. Spolek pořádá chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky, soutěže, případně jiné chovatelské akce. Pořádané akce musí být v souladu s kynologickými řády a pravidly, nesmí být v rozporu se závaznými normami FCI a obecně platnými právními předpisy. Akce mohou být otevřeny pro zahraniční účastníky i pro nečleny.

čl. 3
Doručování písemností

 1. Orgány Spolku doručují písemnosti členům na poslední členem oznámenou adresu doručování evidovanou v matrice Spolku, nepostačuje-li doručení elektronickou poštou nebo zveřejněním na internetových stránkách Spolku.

 2. Způsob doručování upravuje čl. 19 těchto stanov.

Část druhá - Členství ve spolku

čl. 4
Vznik členství

 1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba a právnická osoba, která má zájem podílet se na činnosti a poslání Spolku. Členům Spolku – právnickým osobám může být uchovněn pes pouze v souladu se Zápisním řádem Českomoravské kynologické unie (ČMKU) a odpovídajícími směrnicemi ČMKU.

 2. Zájemce o členství ve Spolku se na základě podání písemné přihlášky, zaplacení zápisného a členského příspěvku stává čekatelem. Čekatel ve Spolku je fyzická nebo právnická osoba zaevidovaná matrikou na základě podané písemné přihlášky, zaplacení zápisného a členského příspěvku. Má všechna práva a povinnosti člena Spolku, kromě práva hlasovacího. Zjistí-li se při evidenci čekatele, že nesplňuje podmínky pro vznik členství, výbor jeho zaevidování jako čekatele odmítne a vrátí mu zápisné a členský příspěvek. Členství čekatele ve Spolku vzniká dnem následujícím po schválení čekatele za člena členskou schůzí. Rozhodnutí členské schůze o přijetí nebo nepřijetí je konečné.

 3. Členem Spolku mohou být i cizí státní příslušníci. Případné právní spory se řídí českým hmotným a procesním právem a budou rozhodovány českými soudy na území České republiky

 4. Výbor Spolu má jednohlasným rozhodnutím výboru právo odmítnou za čekatele fyzickou nebo právnickou osobu ve zdůvodněných případech nebo pokud tato fyzická či právnická osoba vědomě porušuje předpisy FCI, ČMKU, Českomoravské kynologické jednoty (ČMKJ) nebo Spolku. Takováto fyzická či právnická osoba nemůže být členem Spolku. Zájemce o členství ve Spolku se může odvolat k členské schůzi a to návrhem k doplnění programu členské schůze po jejím oznámení, písemně na adresu Spolku nebo elektronicky na prezidenta, viceprezidenta a matrikáře Spolku. Toto odvolání má odkladný účinek a rozhodnutí členské schůze o přijetí nebo nepřijetí čekatele za člena je konečné.

 5. Členská schůze může ve výjimečných případech udělit na návrh výboru význačným osobnostem, případně i jiným osobám, čestné členství. Čestným členem se také může v případě zájmu stát řádný člen po dovršení věku 70 let, je-li členem Spolu nejméně 10 let. Čestné členství může být uděleno i osobám z jiných států. Čestný člen není povinen platit zápisné a členské příspěvky, není oprávněn volit a být volen do orgánů Spolku a hlasovat na členské schůzi. Čestné členství vzniká rozhodnutím členské schůze, pokud čestný člen vyjádřil s tímto svůj souhlas. Zájemce o udělení čestného členství žádá o udělení čestného členství písemně prezidenta Spolku (e-mailem nebo poštou). Zájemce musí s žádostí prokázat, že splnil věkový limit pro udělení čestného členství, a to buď přiložením kopie dokladu prokazujícím věk anebo čestným prohlášením.

čl. 5
Zánik členství

 1. Členství ve Spolku zaniká:

  a) vystoupením na základě písemného podání, a to dnem, kdy bylo pověřenému členu výboru Spolku doručeno oznámení člena o vystoupení,

  b) vyloučením člena výborem na návrh disciplinární komise a to buď marným uplynutím lhůty pro odvolání podle čl. 19 odst. 2) nebo zamítnutím včas podaného odvolání ke členské schůzi.

  c) úmrtím člena zánikem Spolku,

  d) zánikem Spolku

  e) nezaplacením členského příspěvku do 31. 3. běžného roku, ačkoliv výbor zašle do 28. 2. tohoto roku z elektronické adresy Spolku výzvu dlužícím členům k zaplacení příspěvku v dodatečné lhůtě do 31. 3. s upozorněním, že jejím marným uplynutím členství bez dalšího zaniká k 1.4. .

 1. Člena lze podle odst.. 1), písm. b) vyloučit výhradně na návrh disciplinární komise výborem Spolku, který musí vyloučení odsouhlasit hlasováním nadpolovičním počtem členů výboru a to pouze za závažné nebo opakované porušení povinností stanovených v čl. 7., odst. 8), 10), a 11), jestliže v přiměřené lhůtě nezjednal ani po výzvě Spolku nápravu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení odčinit (zvláště jedná-li se o porušení norem vztahujících se ke kynologii) nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu nebo neuvedl-li člen při přijímání za čekatele nebo za člena po pravdě všechny  údaje, důležité pro rozhodnutí o přijetí. Vyloučení lze provést do jednoho roku ode dne, kdy se některý z orgánu Spolku dozví o důvodu pro vyloučení, nejdéle však do pěti let od vzniku tohoto důvodu. Rozhodnutí výboru o vyloučení musí obsahovat popis skutku, pro nějž je člen vylučován a poučení o možnosti odvolání ke členské schůzi. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno vylučovanému členovi doporučeným dopisem do vlastních rukou, případně fikcí doručení podle čl. 19.  Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení  usnesení členské schůze o zamítnutí jeho odvolání podat návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení.

 2. Po zániku členství jsou bez zbytečného odkladu z evidence členů vymazány všechny údaje bývalého člena  s výjimkou jména a příjmení.

 3. Bývalý člen má právo na základě své žádosti a na jeho náklady na potvrzení, že jeho údaje byly vymazány.  Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, pokud prokáže zájem hodný právní ochrany.

čl. 6
Členská evidence

 1. Každá osoba je po podání přihlášky, která obsahuje čestné prohlášení, že zájemce o členství, fyzická či právnická osoba, nebyla v posledních pěti letech pravomocně disciplinárně potrestaná v rámci organizací sdružených u FCI, a po zaplacení zápisného a členského příspěvku zaevidována matrikou Spolku, je jí přiděleno evidenční číslo a stává se čekatelem Spolku.

 2. Čekatel obdrží ihned po úspěšném podání přihlášky e-mail potvrzující obdržení přihlášky matrikou. Následně je matrikou zaevidován, je mu přiděleno členské číslo a od matrikáře obdrží e-mailem veškeré informace ke zpracovávaným osobním datům a ke členskému průkazu. V systému matriky mohou členové/čekatelé nahlížet na svá osobní data, spravovat svá osobní data a mohou si stáhnou členskou průkazku.

 3. Členem Spolku se čekatel stává den po odsouhlasení členskou schůzí, viz čl. 4, odst. 1) stanov.

 4. Člen Spolku je povinen neodkladně provést veškeré změny evidovaných údajů, zejména změny jména, bydliště či adresy pro doručování, telefonního a emailového kontaktu na svém osobním účtu vedeném v systému matriky na pohodlne.info nebo písemně na adresu matrikáře.

 5. Evidenci členů provádí Spolek pomocí elektronické evidence ve formě databáze členů. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve Spolku provádí výhradně matrikář Spolku. Každý člen má právo měnit v evidenci členů své kontaktní údaje, a to pomocí příslušného nástroje nebo kontaktu, zveřejněného na oficiálních webových stránkách Spolku.

 6. Seznam všech členů je dostupný v elektronické podobě pro interní potřeby Spolku.

 7. Člen Spolku má dle zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, v platném znění právo nahlížet na údaje o své osobě, a to přihlášením na svůj osobní účet na portálu pohodlne.info.

 8. Není-li člen Spolku plně svéprávný (např. z důvodu nezletilosti), podává za něho přihlášku jeho zákonný zástupce, jenž na přihlášce dále uvede své jméno, příjmení, vztah ke členovi, bydliště či adresu pro doručování a telefonní nebo emailový kontakt a oznamuje případné změny těchto údajů podle  odst. 4). Zákonný zástupce zastupuje takového člena na členské schůzi, hlasuje zde za něj a odpovídá za plnění jeho povinností.

čl. 7
Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Člen Spolku má právo podílet se na řízení Spolku, zejména je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní, má právo být informován o všech záležitostech Spolku na členské schůzi, vztahuje-li se jím podaná žádost o informaci k předmětu zasedání členské schůze, má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, nahlížet do dokladů a listin Spolku, pokud v těchto stanovách není stanoveno jinak. Vlastní prací je povinen přispívat k činnosti Spolku ten člen, který přijme funkci v orgánech Spolku a z ní vyplývající odpovědnost.

        Jestliže člen Spolku hodlá uplatnit na zasedání členské schůze protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na                       zasedání  členské schůze, je povinen doručit písemně znění svého návrhu nebo protinávrhu Spolku nejméně 5 pracovních dnů přede dnem  konání členské schůze. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Spolku, které lze uplatnit i na zasedání členské schůze.

 1. Člen Spolku se zúčastňuje zasedání členské schůze osobně nebo v zastoupení. Zástupcem člena Spolku na základě plné moci může být pouze jiný člen Spolku, který při prezenci předloží písemnou plnou moc k zastupování člena Spolku, na níž bude podpis zastoupeného člena Spolku úředně ověřen a z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích v určitém období. Člen Spolku, který zastupuje na zasedání členské schůze jiného člena Spolku, může platně současně na jedné členské schůzi zastupovat nejvýše jednoho jiného člena Spolku.  Zákonný zástupce plně nesvéprávného člena prokáže při prezenci  existenci zákonného zastoupení. Jednání za člena Spolku, který je právnickou osobou, vykonává statutární orgán tohoto člena, není-li plnou mocí podle shora udělených pravidel zmocněn k zastupování jiný člen Spolku.

 2. Člen Spolku má právo volit do orgánů Spolku. Člen Spolku starší 18-ti let má právo být volen do orgánů Spolku.

 3. Člen Spolku má právo být zván a účastnit se všech akcí pořádaných Spolkem, vznášet dotazy, podávat návrhy, náměty a stížnosti orgánům Spolku.

 4. Člen Spolku s výjimkou právnických osob, uvedených v čl. 4, odst. 1 má právo na základě splnění stanovených chovných podmínek získat uchovnění psa nebo feny plemene retrieverů a tohoto jedince mít registrovaného v seznamu chovných jedinců. Chovný jedinec registrovaný ve Spolku nesmí být registrován v jiném chovatelském klubu. Pokud člen Spolku hodlá uchovnit více jedinců stejného plemene, je povinen je uchovnit pouze v jednom chovatelském klubu.

 5. Člen Spolku má právo získávat informace o činnosti Spolku prostřednictvím informací uvedených na elektronickém úložišti dat, dále prostřednictvím internetových stránek Spolku a periodika – Zpravodaje, vydávaného v elektronické či listinné podobě.

 6. Člen Spolku má právo na ochranu svých osobních údajů sdělených Spolku pro jeho potřeby podle zákona 110/2019 Sb. v platném znění.

 7. Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy Spolku, vnitřní předpisy, nařízení, rozhodnutí, usnesení, řády a normy Spolku či orgánů Spolku, se kterými byl seznámen, jakož i obecně závazné právní předpisy, zákony a normy vztahující se ke kynologii.

 8. Člen Spolku je povinen řádně a včas uhradit roční členský příspěvek vždy do 31. 1. příslušného roku s prodloužením splatnosti do 31. 3. příslušného roku podle čl. 5. odst. 1), písm. e).  Nově přijatí členové Spolku hradí roční členský příspěvek bez ohledu na datum jejich přijetí v příslušném kalendářním roce nejpozději do jednoho měsíce od jejich přijetí, nebyl-li za tento kalendářní rok již zaplacen v rámci jejich čekatelství.

 9. Člen Spolku je povinen neprodleně provést na svém osobním účtu změny dat a údajů potřebných pro řádné vedení matriky Spolku, a to podle čl. 6, odst. 4), a v případě, že toto není možné, písemně změny sdělit matrikáři. Dále je povinen neprodleně hlásit poradci chovu veškeré změny týkající se registrovaných chovných jedinců. Je rovněž povinen umožnit kontrolu chovu a držených jedinců.

 10. Člen Spolku je povinen dbát o dobré jméno Spolku a vyvarovat se veškerého jednání či činnosti, které by jej poškodilo. Člen Spolku neumožní chov na jedinci, který je ve vlastnictví či držení fyzické či právnické osoby, která si odpykává pravomocný  disciplinární trest v rámci organizací sdružených u FCI.

 11. Člen Spolku může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Spolku. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká  do tří měsíců ode dne, kdy se člen o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

 12. Každý člen Spolku může podat v písemné  formě  návrh disciplinární komisi na zahájení disciplinárního šetření s odpovídajícími následnými opatřeními. V návrhu je povinen uvést okolnosti a důvody, vedoucí k danému podnětu.

Část třetí - Orgány Spolku, jejich kompetence a jednání jménem Spolku

čl. 8
Obecná ustanovení

1. Orgány Spolku jsou: členská schůze a volené orgány, jimiž jsou výbor spolku, prezident  (viceprezident), kontrolní komise a disciplinární komise (dále jen „orgány Spolku“).

2. Členové orgánů Spolku jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Nároky Spolku z odpovědnosti členů orgánů Spolku za škodu způsobenou svým protiprávním jednáním vůči Spolku uplatňuje výbor spolku. Vůči členům výboru spolku uplatňuje nároky Spolku kontrolní komise prostřednictvím jím určeného člena. Tyto nároky mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze, která může schválit  dohodu o narovnání.

3. Do orgánů Spolku mohou být voleny pouze fyzické osoby, tedy jen členové Spolku. Předpokladem výkonu funkce v orgánech Spolku je trestní bezúhonnost, přičemž za trestně bezúhonnou se pro tyto účely nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzená pro trestný čin spáchaný úmyslně. Opakovaná volba je přípustná, avšak za prezidenta Spolku může být tatáž osoba zvolena maximálně na dvě po sobě následující funkční období.

4.   Funkční období  zvolených orgánů Spolku je čtyřleté bez ohledu na případné doplňovací volby. Poklesne-li stanovený počet členů v některém z orgánů Spolku z důvodu úmrtí nebo odstoupení člena, avšak  neklesne-li  pod polovinu, může dotčený orgán Spolku jmenovat náhradní členy do příštího zasedání členské schůze (kooptace), do jejíhož  programu  musí být zařazena  doplňovací volba, pokud na programu nejsou volby do všech orgánů Spolku vzhledem ke skončení funkčního období. Podmínkou kooptace je její  projednání  ve výboru Spolku. Poklesne-li počet členů  orgánu pod polovinu (včetně před tím kooptovaných  členů), je povinností výboru Spolku (případně jeho zbývajících členů, týká-li se pokles členů výboru Spolku bezodkladně svolat mimořádné  zasedání členské schůze za účelem doplňující volby členů orgánů Spolku.

5. Ve zcela mimořádných případech, kdy člen orgánu Spolku podstatným způsobem zanedbává své povinnosti vyplývající mu z titulu jeho funkce, tedy zejména tehdy, pokud byl opakovaně, a to nejméně 2x vyzván předsedou orgánu, jehož je členem, případně prezidentem (nebo viceprezidentem, jedná-li se o prezidenta) k tomu, aby řádně plnil své povinnosti, a ani přesto v přiměřené lhůtě zjevně neodstraní vytčené nedostatky, má předseda dotčeného orgánu právo požádat zbývající dva orgány Spolku o to, aby bylo rozhodnuto o pozastavení činnosti takového člena orgánu do doby, než o jeho odvolání rozhodne nejbližší následující členská schůze. V případě, že se jedná o předsedu orgánu, má toto právo prezident. Jedná-li se o prezidenta, má toto právo viceprezident. O pozastavení činnosti pak rozhodují společně všichni členové výboru Spolku, kontrolní komise a disciplinární komise s výjimkou toho člena orgánu, o kterém se rozhoduje. Rozhodnutí je přijato, hlasují-li pro pozastavení činnosti člena orgánu alespoň 2/3 všech členů výboru spolku, kontrolní komise a disciplinární komise.

Bude-li uvedeným způsobem pozastavena činnost člena orgánu, ztrácí tento člen hlasovací právo v orgánu, jehož je členem, jakož i veškerá práva a požitky a zanikají i jeho povinnosti  s výkonem funkce spojené. Je povinen bezodkladně (nejdéle do 30-ti dnů od vyrozumění) předat prezidentovi nebo prezidentem pověřené všechny materiální prostředky Spolku, které v souvislosti s výkonem své funkce do té doby využíval i veškerou agendu související s výkonem funkce pro Spolek.

        Dotčený orgán má v takovém případě právo dočasně kooptovat z řad členů Spolku jiného člena, který bude dočasně funkci zastávat do nejbližší členské schůze, která se tímto stává schůzí volební. Kandidovat na tuto funkci má právo každý člen Spolku, vyjma těch, kterým toto neumožňují stanovy.

6.   Člen orgánu  Spolku může být ze své funkce odvolán, jestliže došlo k pozastavení jeho činnosti podle odst. 5) nebo v případě, že návrh na jeho odvolání  předloží členské schůzi výbor Spolku, kontrolní komise nebo disciplinární komise nebo společně nejméně ¼ členů Spolku, přičemž v návrhu musí být výslovně uveden důvod tohoto odvolání. Na odvolání člena navazuje vždy doplňující volba do orgánu Spolku, z něhož byl odvolán.

7.   Člen orgánu spolku může ze své funkce odstoupit. Je však povinen toto odstoupení oznámit písemně předem dotčenému orgánu.  Výkon jeho funkce  končí dnem, kdy jeho odstoupení tento dotčený orgán projednal, jinak  do tří měsíců po doručení písemného oznámení.

8. O každém jednání každého orgánu Spolku se pořizuje zápis.

9. Jménem Spolku jedná navenek vždy prezident a v jeho nepřítomnosti viceprezident  nebo jím písemně pověřený člen výboru Spolku tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis.

čl. 9
Členská schůze

  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

  2. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok, nezasáhne-li vyšší moc. Svolá ji výbor Spolku. Výbor Spolku je povinen svolat členskou schůzi ve formě uveřejnění pozvánky na internetových stránkách Spolku, nejméně 30 dnů před konáním členské schůze.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
Pozvánka na členskou schůzi obsahuje nejméně:

a) název a sídlo Spolku,

b) místo, datum a hodinu konání členské schůze,

c) pořad jednání členské schůze.

Na žádost 1/4 členů Spolku nebo na žádost kontrolní komise předloženou výboru Spolku nejpozději do 15 dnů před konáním členské schůze je výbor Spolku povinen zařadit jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze.

  1. Výbor zařadí na jednání členské schůze všechna odvolání k zamítnutí členství ze strany výboru, podaná písemně, nejpozději 14 dní po vystavení pozvánky na členskou schůzi.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Spolku oprávněných o ní hlasovat.

  1. Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor Spolku svolat vždy, nesnese-li věc podle rozhodnutí výboru Spolku odkladu nebo požádá-li o to písemně kontrolní komise či 1/4 členů Spolku nebo v případě, že poklesne počet členů v některém z orgánů Spolku pod polovinu a nebyli-li pro tento případ zvoleni náhradníci. Výbor Spolku je v takovém případě povinen uveřejnit pozvánku na mimořádnou členskou schůzi na internetových stránkách Spolku nejméně 15 dnů před konáním mimořádné členské schůze. Pozvánka obsahuje náležitosti shodně jako u řádné členské schůze. Jestliže výbor Spolku nesvolá mimořádnou členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba, která k tomu bude písemně pověřená těmi členy Spolku, kteří požádali o její svolání, nebo kontrolní komisí, oprávněna svolat mimořádnou členskou schůzi a určit její závazný program sama. Členové výboru Spolku jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů Spolku podle zákona 110/2019 Sb. v platném znění.

  2. Matrikář nebo jiný pověřený člen výboru před zahájením zasedání členské schůze  ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet.

Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá prezident Spolku náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do deseti dnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní schůze může být svolána bezprostředně po původně svolané schůzi tehdy, jestliže na tuto možnost byli členové v pozvánce upozorněni a se stejným programem. Náhradní zasedání členské schůze může rozhodovat za účasti libovolného počtu členů vždy nadpoloviční většinou.

  1. Člen Spolku se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení (dále jen „přítomný člen“). Účast členů výboru Spolku, předsedy kontrolní komise a předsedy disciplinární komise na členské schůzi je povinná a nesplnění této povinnosti bez důvodné a včasné omluvy může být vzhledem k okolnostem považováno za porušení povinností člena výboru i předsedů komisí Spolku.

  2. Není-li možno členskou schůzi konat osobně z důvodů veřejnoprávního zákazu shromažďování velkého počtu osob anebo jiného závažného důvodu, je možno členskou schůzi uskutečnit v náhradní formě buď elektronického on-line spojení s prezidentem spolku či víceprezidentem spolku anebo písemnou formou jednání (per rollam). Jednání per rollam spočívá v tom, že výbor obešle členy dotazníkem. Členové jej vyplní a do 14 dnů odešlou zpět na adresu určeného člena. První otázkou dotazníku musí být, zda dotazovaný souhlasí s projednáním konkrétní závažné skutečnosti per rollam.  Pokud nesouhlasí 1/5 členů s hlasovacím právem, je třeba svolat členskou schůzi. Odpovědi na dotazníky se uchovávají po dobu činnosti výboru a o jejich likvidaci rozhoduje následující výbor. Diskuse o závažných skutečnostech je pro členy veřejná, tzn. kterýkoliv člen si např. může prohlédnout vyplněné dotazníky.

  3. Členské schůze se mohou účastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu takové členské schůze. Odborní konzultanti (k otázkám právním, účetním aj.) se mohou členské schůze účastnit na pozvání výboru Spolku či kontrolní komise bez souhlasu členské schůze.

  4. Každý člen Spolku má jeden hlas.

  5. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů Spolku, pokud se nejedná o náhradní zasedání členské schůze, která je usnášeníschopná za účasti jakéhokoliv počtu členů. Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných (prezenční listina). Pokud osoba pověřená prezencí na členské schůzi odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy prezident Spolku a zapisovatel zvolený členskou schůzí. 

  6. Matrikář nebo jiný pověřený člen výboru po  zahájení zasedání nebo náhradního zasedání  členské schůze zajistí volbu předsedy zasedání, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů,  případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy.

  7. Předseda zasedání vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

  8. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. O  zamítnutí odvolání proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena Spolku, o odvolání člena výboru Spolku a o změně stanov rozhoduje členská schůze alespoň třemi čtvrtinami (3/4) hlasů členů Spolku, náhradní zasedání členské schůze alespoň třemi čtvrtinami (3/4) hlasů přítomných členů.

  9. Do působnosti členské schůze včetně jejího náhradního zasedání   patří zejména:

a)  rozhodování o změně stanov,

b) schválení jednacího a volebního řádu členské schůze,

c)  volba a odvolání členů výboru Spolku, prezidenta, členů kontrolní komise a členů disciplinární komise,

d)  rozhodování o zaviněném porušení povinností členem výboru Spolku, kontrolní komise či disciplinární komise, a to na základě návrhu disciplinární komise či výboru Spolku,

e) schválení účetní závěrky, výroční zprávy o hospodaření Spolku, rozhodnutí o použití zisku a rozhodnutí o úhradě ztráty,

f) rozhodování o základních otázkách koncepce rozvoje Spolku,

g) rozhodnutí o zrušení Spolku,

h) projednání a schválení zprávy výboru Spolku o činnosti Spolku a jeho orgánů od poslední členské schůze nebo dílčí schůze,

i) projednání a schválení rozpočtu Spolku na běžný kalendářní rok,

j) projednání a schválení plánu činnosti Spolku na běžný kalendářní rok,

k) projednání a schválení zprávy kontrolní komise,

l) rozhodování o odvolání člena Spolku proti rozhodnutí výboru o vyloučení,

m) rozhodování o přijetí čekatele za člena Spolku,

n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti členské schůze nebo které si členská schůze pro své rozhodnutí  předem vyhradila.

15.  O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje:

a)  název a sídlo Spolku,

b)  místo a dobu konání členské schůze, jméno toho, kdo zasedání svolal, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,

c)  jméno prezidenta a zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů,

d)  popis projednání jednotlivých bodů programu členské schůze,

e) jednotlivá rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledku hlasování,

f)    obsah protestu (námitek) přítomného člena, člena výboru Spolku nebo kontrolní komise týkajícího se rozhodnutí členské schůze, jestliže o to protestující požádá,

g)   kdy byl zápis vyhotoven

        Statutární orgán Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Přílohu zápisu tvoří: pozvánka na členskou schůzi, návrhy, podklady a prohlášení, předložená na členské schůzi k projednání. Každý člen Spolku má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Zápis z jednání je podepsán zapisovatelem a ověřovatelem zápisu. Zápis je následně, nejpozději však do 30 dnů ode dne konání členské schůze, zveřejněn na webových stránkách Spolku buď přímo anebo pomocí odkazu na uložiště.

        Zápisy z členské schůze včetně všech rozhodnutí i prezenční listiny jsou zakládány a evidovány v „Knize zápisů a usnesení“, kterou vede sekretář Spolku. V této knize jsou též zakládány a evidovány zápisy z jednání a usnesení výboru Spolku. Skartační doba zápisů a rozhodnutí činí 10 let.

čl. 10
Výbor spolku

 1. Kolektivním statutárním orgánem Spolku je jeho  sedmičlenný výbor v tomto funkčním složení:  prezident, viceprezident, sekretář, ekonom, matrikář, hlavní poradce chovu a hlavní poradce pro výcvik. Výbor Spolku je odpovědný členské schůzi. Člen výboru Spolku nemůže být současně členem kontrolní či disciplinární komise.

 2. Výbor Spolku je výkonným orgánem Spolku, který:

a)  řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo zákonem svěřeny jiným orgánům,

b)  plní rozhodnutí členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost,

c) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů Spolku, na něž je povinen písemně odpovědět do 30 dnů,

d) svolává členskou schůzi, stanovuje její program a připravuje pro ni podklady,

e) odpovídá za roční účetní závěrku a zajišťuje vypracování výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku, obě pak předkládá kontrolní komisi k projednání a členské schůzi ke schválení,

f) projednává a rozhoduje o odvolání členů Spolku proti disciplinárnímu opatření uloženému disciplinární komisí  a dále rozhoduje  o vyloučení člena Spolku na základě podnětu disciplinární komise,

g) projednává zaevidování tzv. čekatele na členství ve Spolku, doporučuje členské schůzi k přijetí čekatelů za členy Spolku a jejich evidenci matrikářem,

h) zamítá čekatelství na člena ve zvlášť opodstatněných důvodech, viz čl. 4, ods. 4

i) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy Spolku,

j) oznamuje příslušnému správnímu úřadu změnu stanov Spolku.

 1. Výbor Spolku rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru, je usnášeníschopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru Spolku. Výbor Spolku rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta Spolku.

 2. Výbor Spolku se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, a to buď osobně anebo náhradní formou, např. elektronického on-line spojení či jiného vhodného elektronického prostředku. Je povinen se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Neodkladné záležitosti je možné řešit pomoci emailové konference anebo jiných elektronických prostředků, rozhodující je potom nadpoloviční většina přítomných členů výboru.

 3. Členy výboru spolku volí, jednotlivě vždy na příslušnou funkci  podle odst. 1),  členská schůze.

 4. Výbor Spolku se řídí těmito stanovami a zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

 5. Výbor Spolku na návrh hlavního poradce chovu ustanovuje a odvolává poradce pro jednotlivá plemena, projednává  a schvaluje  podmínky chovu a jejich změny.

 6. Výbor Spolku má právo si pro svou činnost ustanovit své poradní orgány či zvát na jednání výboru Spolku poradce.

 7. Výbor Spolku předběžně schvaluje zprávu prezidenta a ekonoma o stavu hospodaření Spolku.

 8. Výbor spolku řeší mimořádné situace, které tyto stanovy nebo právní předpisy neupravují.

 9. Výbor spolku vede evidenci členů Spolku v matrice, vede evidenci chovných jedinců, kteří jsou uchovněni v rámci Spolku, vede archiv, zajišťuje vydávání „Zpravodaje spolku“ a odpovídá za jeho obsah, zajišťuje pořádání klubových a speciálních výstav a jiných kynologických akcí pořádaných Spolkem.

 10. O průběhu jednání výboru Spolku a o jeho rozhodnutích musí být vyhotoven zápis podepsaný prezidentem a zapisovatelem. V zápisu z jednání výboru Spolku musí být jmenovitě uvedeni členové výboru Spolku, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením výboru Spolku nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápisy a rozhodnutí výboru Spolku jsou též zakládány a evidovány v „Knize zápisů a usnesení“ (viz čl. 9 odst. 10 stanov).

čl. 11
Prezident spolku

1. V čele spolku stojí prezident, který jedná jménem Spolku a zastupuje Spolek vůči třetím osobám.

2. Prezident uskutečňuje usnesení členské schůze a průběžně řídí činnost Spolku. Přitom je povinen při řízení záležitostí Spolku postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními předpisy Spolku a usnesením členské schůze.

3. Prezident Spolku průběžně vyřizuje záležitosti Spolku a při řízení Spolku rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti členské schůze nebo výboru Spolku.

4. Prezident Spolku je každoročně povinen vypracovat ve spolupráci s ekonomem zprávu o stavu hospodaření Spolku. Na nejbližší členské schůzi, která schvaluje rozpočet na další období, předkládá, ve spolupráci s ekonomem, účetní závěrku za uplynulé období ke schválení.

5. Prezident Spolku je povinen na členské schůzi poskytovat pravdivé informace o hospodaření Spolku všem přítomným členům Spolku. Tyto informace pak musí být následně, tedy nejpozději do 30 dnů ode dne konání členské schůze zveřejněny.

6. V případě naléhavé provozní nutnosti rozhoduje prezident o dispozici s finančními prostředky samostatně.

7. V případě nepřítomnosti prezidenta jej zastupuje v plném rozsahu viceprezident nebo jiný prezidentem pověřený člen výboru.

čl. 12
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komisi tvoří tři členové Spolku volení členskou schůzí, jíž je kontrolní komise za svou činnost odpovědná. Členové kontrolní komise volí ze svých členů svého předsedu. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

 2. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena výboru Spolku či disciplinární komise.

 3. Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

 4. Kontrolní komise

a)  dohlíží na výkon působnosti výboru Spolku a uskutečňování činnosti Spolku, kontroluje její soulad s obecně závaznými právními předpisy, stanovami, vnitřními předpisy Spolku a rozhodnutí orgánů Spolku; za tímto účelem má právo vyžadovat od výboru Spolku jakékoliv informace o činnosti Spolku,

b)  kontroluje soulad hospodaření Spolku s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Spolku s ohledem na hospodárné vynakládání finančních prostředků,

c) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje,

d) uplatňuje nároky Spolku z odpovědnosti členů výboru Spolku za škodu,

e) projednává stížnosti členů Spolku,

f) vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty Spolku,

g) na zjištěné nedostatky bezprostředně upozorňuje výbor spolku a požaduje zjednání nápravy.

5. Kontrolní komise má právo v případech uvedených v těchto stanovách písemným usnesením požádat výbor Spolku o svolání mimořádné členské schůze.

6. Kontrolní komise informuje členskou schůzi o své činnosti a jejích výsledcích alespoň jedenkrát v kalendářním roce formou přednesu písemné zprávy o činnosti na členské schůzi. Je oprávněna navrhnout členské schůzi opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Nejméně dva týdny před přednesem zprávy o činnosti na členské schůzi předloží stejnopis výboru Spolku

 čl. 13
Disciplinární komise

 1. Disciplinární komisi (DK) tvoří tři členové Spolku volení na dobu čtyř let členskou schůzí, jíž je disciplinární komise za svou činnost odpovědná. Členové disciplinární komise volí ze svých členů svého předsedu. Schází se podle potřeby.

 2. Funkce člena disciplinární komise je neslučitelná s funkcí člena výboru Spolku či kontrolní komise, ani s jinou funkcí. To platí i pro poradce chovu pro plemena, kteří nejsou členy výboru, ale svým rozhodnutím mohou ovlivnit jiného člena sdružení na jeho právech. Tímto by mohlo docházet k případnému střetu zájmů.

3. Disciplinární komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

4.   Disciplinární komise

a) zahajuje a vede disciplinární řízení za zaviněné neplnění povinností členů Spolku  stanovených obecně závaznými právními předpisy vztahujících se k cílům a činnosti Spolku, stanovami, vnitřními předpisy Spolku či rozhodnutími orgánů Spolku, a to na základě písemného podnětu člena Spolku či na základě svých vlastních zjištění; v rámci  disciplinárního řízení vyzve dotčeného člena Spolku, a to písemně s doručením do vlastních rukou,  k vyjádření se ve věci a k doložení důkazů, jimiž se hodlá hájit. Dotčený člen Spolku má povinnost reagovat na tuto výzvu do 15-ti kalendářních dnů doporučeně poštou nebo na základě předchozí dohody s předsedou DK elektronicky na adresu předsedy DK, který následně danou věc projedná s členy DK,

b) ukládá v rámci disciplinárního řízení tato disciplinární opatření: napomenutí, písemné napomenutí s výstrahou, dočasný zákaz činnosti (chovatelské, výcvikové aj.) členu Spolku, zákaz chovu na chovném jedinci členu Spolku,

c) podává na základě svých zjištění návrhy výboru na vyloučení členů Spolku,

d) podává na základě svých zjištění návrhy členské schůzi na odvolání volených členů orgánů Spolku z funkce.

5. Proti rozhodnutí disciplinární komise, jímž se ukládá disciplinární opatření, má právo postižený člen Spolku odvolat se k výboru Spolku. Toto odvolání je nutné poslat do 15-ti kalendářních dnů doporučeně poštou na adresu prezidenta Spolku, ten o odvolání vyrozumí předsedu DK a výbor. Člen Spolku, který je současně členem některého z orgánů Spolku, má právo podat odvolání za stejných podmínek členské schůzi, která je v takovém případě příslušná o odvolání rozhodnout.

Část čtvrtá - Hospodaření Spolku

čl. 14
Majetek Spolku

 1. Majetek Spolku tvoří především souhrn členských příspěvků a dalších členských poplatků.

 2. Další zdroje majetku Spolku tvoří zejména úhrada za obstarávané služby, dary, úroky z bankovních vkladů Spolku a jiné příjmy z činnosti Spolku.

čl. 15
Rozdělení zisku

 1. V případě dosažení zisku bude zisk užit k těmto účelům v tomto pořadí:

a) platby daní dle obecně závazných právních předpisů,

b) k dalším účelům podle rozhodnutí členské schůze.

čl. 16
Vedení účetnictví

 1. Za hospodaření Spolku odpovídá výbor Spolku, který založí a vede účet u peněžního ústavu.

 2. Spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

čl. 17
Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

 1. Výbor Spolku je povinen sestavit za každý rok účetní závěrku.

 2. Spolu s účetní závěrkou navrhne výbor Spolku i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát.

 3. Výbor Spolku zajišťuje vypracování výroční zprávy o hospodaření Spolku a předkládá ji členské schůzi ke schválení. Výroční zpráva je následně do 30 dnů ode dne konání členské schůze zveřejněna.

 

čl. 18
Zánik Spolku

 1. Spolek zaniká zrušením s likvidací nebo bez likvidace zrušením s právním nástupcem

 2. K zániku Spolku zrušením s likvidací může dojít buď na základě rozhodnutí Spolku o tomto způsobu zrušení se jmenováním likvidátora anebo na základě rozhodnutí soudu. Při likvidaci se postupuje podle § 269 a násl. občanského zákoníku

 3. Ke zrušení s právním nástupcem může dojít buď sloučením Spolku s jiným spolkem (fúzí) podle § 274 a násl. občanského zákoníku nebo rozdělením Spolku podle § 288 a násl. občanského zákoníku.

 4. K rozhodnutí členské schůze o zrušení Spolku s likvidací a jmenování nebo odvolání likvidátora nebo o zrušení Spolku bez likvidace sloučením nebo rozdělením je třeba souhlasu alespoň 2/3 členů přítomných na členské schůzi, kteří tvoří nejméně 3/4 všech členů Spolku.

Část pátá - Společná a závěrečná ustanovení

čl. 19
Lhůty, doručování

 1. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů Spolku jim musí být doručena nebo oznámena. Doručení doporučeným dopisem do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených, těmito stanovami či rozhodnutím členské schůze. Nepřevezme-li adresát dopis doručovaný na adresu jím ohlášenou a zaznamenanou v matrice Spolku, považuje se za den doručení patnáctý den od uložení na poště, i když se adresát o uložení nedozví.
  V situaci kdy není vyžadováno doručení doporučeným dopisem, může
  Spolek pro oznámení nebo doručení využít i elektronickou poštu, odeslanou na adresu adresáta vedenou v evidenci členů.

 2. Lhůta k podání odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise do disciplinárního opatření  a do rozhodnutí výboru o vyloučení činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.

 3. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti schválením členskou schůzí.  Pro svolání a průběh a rozhodování členské schůze, která bude rozhodovat o těchto stanovách, platí stanovy v dosavadním znění.

Stanovy byly schváleny členskou schůzí Spolku, konanou v Humpolci dne 24. 4. 2022

Za správnost: Veronika Majerová, prezidentka Spolku