Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RETRIEVER KLUB CZ – SPOLEK

Čl. 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Organizační řád rozvádí některá ustanovení Stanov Retriever klubu CZ (dále jen RK CZ) a upravuje jednání organizačních jednotek a orgánů RK CZ

Čl. 2
ČLENSTVÍ V RK CZ

 1. Členství v RK CZ je dobrovolné a přihláška za řádného nebo nezletilého člena se podává písemně nebo elektronicky matrikáři na úplně a čitelně vyplněném tiskopise spolu s kopií dokladu o zaplacení zápisného a členského příspěvku.
 2. Čekatelství vzniká dnem registrace až po zaplacení zápisného a členského příspěvku. K tomuto datu vydá matrika čekateli evidenční číslo a do osmi týdnů zašle členskou kartu.  Přijetí čekatele bere výbor na vědomí.
 3. Členství v RK CZ podléhá schválení členskou schůzí. Členem RK CZ se čekatel stává následující den po schválení členskou schůzí.
 4. Pokud člen (čekatel) neuhradí členský příspěvek na další kalendářní rok v řádném termínu, tj. do 31.3, jeho členství končí a může být obnoveno pouze opětovným podáním přihlášky a zaplacením zápisného.

Čl. 3
CHOVATELSTVÍ

 1. Držitel chovného jedince, který je využíván k reprodukci, musí být členem RK CZ.
 2. Výjimka: pokud nečlen sdružení vlastnící jedince plemene retrieverů požádá o uchovnění či o umožnění reprodukce daného jedince či jedinců:
  – Je povinen písemně požádat výbor sdružení o souhlas. V případě udělení souhlasu jsou stanoveny následující poplatky:
  uchovnění (registrace chovného jedince) retrievera na základě žádosti po splnění všech chovných podmínek ………………………………3000,- Kč
  krytí………………………………1500,- Kč
  zápis štěňat do Plemenné knihy – za každé štěně……………….………………1000,- Kč
  –  Příslušný poradce chovu provádí u tohoto žadatele:
  a) Kontrolu chovného jedince (je nutný zápis z kontroly)   
  b) Kontrolu vrhu (je nutný zápis z kontroly)
  –          v obou případech veškeré náklady spojené s kontrolou hradí nečlen klubu
  –          uchovnění, krytí, přihláška k zápisu vrhu štěňat, vystavení průkazů původu, apod. se provádí vždy až po zaplacení stanoveného poplatku.

Čl. 4
VÝBOR KLUBU

 1. Výbor klubu řídí činnost klubu během volebního období.
 2. Výbor klubu může jednat a přijímat závazná usnesení, je-li přítomen nadpoloviční počet členů výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. O neodkladných záležitostech je možné hlasovat přes oficiální klubový e-mail, rozhoduje potom nadpoloviční většina všech členů výboru.
 3. Výbor klubu pracuje plánovitě a plní především úkoly, vyplývající z usnesení členských schůzí. Přísluší mu zejména:
  –          koordinovat a řídit činnost rad (chovatelská, výcviková)
  –          svolávat členské schůze
  –          zřizovat poradní orgány pro zajištění činností klubu
  –          zpracovávat koncepce chovu plemen retrieverů
  –          vyhodnocovat výsledky chovatelské činnosti
  –          navrhovat členy klubu na vyznamenání a čestné členství
  –          vést evidenci členů klubu a vydávat jim členské průkazy
  –          zpracovávat návrhy organizačních, chovatelských a výcvikových norem
  –          ustanovovat a odvolávat poradce chovu pro jednotlivá plemena
  –          členy klubu navrhovat na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru
  –          spolupracovat s organizacemi, které vedou seznam rozhodčích z exteriéru i výkonu
  –          navrhovat rozhodčí pro posuzování exteriéru na výstavách a spolupracovat s organizátory těchto výstav
  –          navrhovat rozhodčí z výkonu na klubem pořádané zkoušky
  1. výbor navrhuje chovné podmínky a rozhoduje o udělení výjimek z chovatelského řádu.
  2. Závažná jednání funkcionářů klubu s druhou stranou musí být předem projednána ve výboru. Pokud projednání předem není možné, jsou funkcionáři povinni druhou stranu upozornit, že jejich stanoviska nabývají platnosti až po schválení výborem.
  3. Členové výboru:
  Prezident:
  –          řídí klub v souladu s jeho posláním, tj. zkvalitňováním čistokrevného chovu plemen retrieverů při zohledňování všech trendů FCI a ČMKU. Navrhuje koncepci činnosti klubu.
  –          zastupuje klub a jedná jménem klubu s právní účinností
  –          spolu s viceprezidentem nebo sekretářem vyřizuje naléhavé záležitosti klubu mezi zasedáními výboru
  –          podepisuje společně s ekonomem veškeré písemnosti finanční povahy
  –          svolává a řídí schůze výboru
  –          ukládá operativně úkoly členům výboru a dbá na jejich včasné plnění
  –          zodpovídá za činnost klubu v rámci platných norem
  Viceprezident:
  –          zastupuje klub v době nepřítomnosti prezidenta nebo z jeho pověření se všemi právy a povinnostmi
  –          je pověřen řízením a vedením matrikáře a odpovídá za jeho činnost
  –          řídí a kontroluje vydávání klubového zpravodaje
  –          je odpovědnou osobou za dodržování zákona č. 101/2000 Sb. a souvisejících obecně závazných předpisů v RK CZ
  –          vede archiv klubu
  Sekretář
  –          zastupuje klub společně s prezidentem klubu před úřady a právnickými osobami a jedná jménem klubu, pokud je k tomu zmocněn prezidentem
  –          vyřizuje korespondenci klubu a podepisuje ji v rámci svého zmocnění výborem klubu
  –          vede evidenci korespondence a odpovídá za její včasné vyřízení
  –          vyhotovuje zápisy z jednání výboru klubu a rozesílá je všem určeným funkcionářům klubu
  –          zakládá a eviduje zápisy a usnesení z jednání výboru i členských schůzí
  Ekonom
  –          zodpovídá za finanční hospodaření RK CZ v plném rozsahu
  –          vede finanční hospodaření klubu dle platných směrnic a pokynů pro prvotní účetní evidenci a hospodaření organizace
  –          všechny příjmy a výdaje zapisuje do peněžního deníku podle pořadí dokladů, pořadově číslované dokumenty nalepuje a řádně uschovává
  –          přijímá veškeré peněžní hodnoty a provádí výplaty jen se souhlasem prezidenta klubu či jím pověřené osoby
  –          o všech příjmech a vydáních informuje pravidelně výbor klubu
  –          ve lhůtách stanovených zákonem předkládá finančnímu úřadu daňové přiznání a v příslušných lhůtách odvádí daňové splátky
  –          zajišťuje vedení bankovního účtu u peněžního ústavu
  –          spolu s prezidentem má dispoziční právo k běžnému účtu RK CZ
  –          vede příruční pokladnu a odpovídá za pokladní hotovost
  –          má hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky
  –          vždy před koncem kalendářního roku vypracovává finanční rozvahu pro příští rok, kterou předkládá výboru klubu
  –          jednou ročně zajišťuje kontrolu (inventuru) majetku klubu a informuje výbor spolu s předsedou kontrolní komise o výsledku
  –          zodpovídá za řádné uložení všech finančních dokladů
  –          má pravomoc podle potřeby pověřit svým zastupováním viceprezidenta klubu
  Hlavní poradce chovu
  –          musí splňovat morální a charakterové vlastnosti, zejména důslednost, vysokou objektivnost a organizační zdatnost. Jeho odborná kvalifikace je podmíněna dlouholetou chovatelskou činností v chovu retrieverů, znalostí a sledováním dané problematiky, odborné literatury, aby bylo zajištěno řízení chovu na odborné úrovni. Nutná je znalost chovatelského a výstavního řádu, plemenných standardů a trendu vývoje plemen retrieverů
  –          svou činností napomáhá dodržování hlavního poslání klubu, tj. zkvalitňování chovu retrieverů
  –          vede evidenci chovných psů a fen RK CZ na základě podkladů zaslaných poradci chovu pro plemena
  –          navrhuje koncepci a hlavní zásady chovu a jeho řízení
  –          navrhuje výboru po projednání v chovatelské radě chovné podmínky či jejich změny u jednotlivých plemen retrieverů
  –          svolává schůze chovatelské rady a řídí její činnost
  –          informuje výbor o činnosti chovatelské rady a prostřednictvím klubového zpravodaje i členskou základnu
  –          řídí a kontroluje činnost poradců chovu pro plemena
  –          navrhuje poradce chovu pro plemena
  –          zakládá potvrzení o krytí feny a hlášení vrhu štěňat zaslaná poradci chovu
  –          podle potřeby navrhuje a vydává chovatelské formuláře
  –          eviduje zahraniční krytí
  –          sleduje zápisy vrhů štěňat do Plemenné knihy ČMKJ, využití chovných psů aj.
  –          zpracovává rozbory využití jednotlivých chovných psů, zdravotního stavu aj. a na základě těchto podkladů činí závěry o úrovni plemen, které předkládá s návrhy na opatření výboru klubu. Písemnou zprávu předkládá nejméně 1x ročně výboru klubu a členské základně
  –          připravuje podklady pro katalog chovných jedinců, který bude zveřejněn v klubovém tisku
  –          podílí se na organizaci klubových výstav a dalších chovatelských akcích

Hlavní poradce pro výcvik
–          propaguje loveckou upotřebitelnost plemene s cílem upevnění vrozených vlastností plemene
–          navrhuje a předkládá výboru plán zkoušek RK CZ na další kalendářní rok v daném termínu
–          navrhuje výboru členy výcvikové rady, kterou řídí
–          organizuje spolu s výcvikovou radou veškeré klubové zkoušky
–          vede evidenci rozhodčích z výkonu a navrhuje výboru klubu rozhodčí na klubové zkoušky
–          spolu s členy výcvikové rady navrhuje a zajišťuje výcvik psů, víkendové akce i pro jedince, kteří nebudou lovecky vedeni, výcvikové a letní tábory pro zájemce z řad majitelů retrieverů
–          podílí se na tvorbě příslušných zkušebních řádů a jejich zavádění do praxe
–          vyhodnocuje zkoušky, předkládá výboru zprávy o výsledcích
–          vyhodnocuje nejlepší pracovní jedince plemen retrieverů v majetku členů RK CZ v každém kalendářním roce
–          informuje členy klubu o termínech klubových zkoušek i zkoušek ČMMJ a zveřejňuje výsledky ve zpravodaji
–          odbornými články ve zpravodaji pomáhá ostatním členům klubu ve výcviku psů
Matrikář
–          je pověřen výborem klubu vedením matriky
–          zpracovává seznamy členů pro potřeby výboru, regionálních poradců chovu a distributora zpravodaje
–          zveřejňuje ve zpravodaji informace o počtech nových členů, životních jubileích apod.
–          za činnost matrikáře odpovídá viceprezident, který je pověřen jeho přímým vedením
–          matrikář je povinen dbát na dodržování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů

Čl. 5
CHOVATELSKÁ RADA

 1. Chovatelskou radu tvoří poradci chovu pro plemena.
 2. Členy chovatelské rady jmenuje a odvolává výbor klubu
 3. Chovatelská rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
  Poradce chovu pro plemeno:
  –          do funkce poradce chovu může být navržen pouze člen klubu, který má pro tuto funkci odborné (praktické i teoretické) předpoklady, nutná je chovatelská praxe a znalost exteriéru a genetiky příslušného plemene
  –          ve své činnosti se řídí platným chovatelským řádem, stanovami, klubovými chovnými podmínkami a usneseními klubu
  –          uchovňuje psy a feny, kteří splnili klubem stanovené chovné podmínky, a jejich seznam pravidelně zasílá hlavnímu poradci chovu
  –          poskytuje odborné rady majitelům psů i fen a v souladu s platnými chovnými podmínkami na žádost chovatele doporučuje vhodné psy ke krytí
  –          majitelům chovných fen vystavuje potřebné chovatelské formuláře
  –          v odůvodněných případech je povinen kontrolovat chovné jedince, vrhy štěňat, zdravotní stav a hygienické podmínky chovu. Výsledky kontrol předkládá písemně hlavnímu poradci chovu
  – má k dispozici evidenci všech chovných psů a fen svěřeného plemene
  –          je členem chovatelské rady
  –          zúčastňuje se pravidelně výstav, zkoušek pořádaných jak ČMMJ, tak i klubem, aby měl přehled o celkové úrovni plemene
  –          spolupracuje s hlavním poradcem chovu, účastní se schůzí chovatelské rady i členských schůzí
  –          předkládá podklady a návrhy na řešení úkolů na úseku chovatelském
  –          nejméně jednou ročně předkládá hlavnímu poradci chovu zprávu o činnosti, seznam nově uchovněných jedinců a uskutečněných krytí
  –          funkce plemeného  poradce je funkcí čestnou. Všichni poradci chovu mají nárok na úhradu výloh spojených s výkonem této funkce

Čl. 6
ČLENSKÁ SCHŮZE

 1. Přítomnost členů na členské schůzi se zjišťuje prezenční listinou, která je součástí zápisu ze schůze
 2. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Totéž platí, jestliže před hlasováním opustila část členů členskou schůzi.
 3. Program schůze připravuje výbor RK CZ.

Čl. 7
INFORMOVANOST ČLENŮ

Výbor klubu je povinen informovat členy o své činnosti prostřednictvím klubového zpravodaje, případně dalších tiskovin, webových stránek a na členských schůzích klubu.

ČL. 8
ČLENSKÁ KÁZEŇ

Člen klubu je povinen dodržovat stanovy, chovatelský řád, zápisní řád a ostatní klubové normy i usnesení orgánů klubu. Pro členy jsou rovněž závazné usnesení a směrnice ČMKJ, ČMKU a FCI. Za porušení členské kázně se s členem zavádí disciplinární řízení.

Organizační řád sdružení byl schválen usnesením Členské schůze RK.CZ, konané dne 12.2.2011 v Pávově