Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RETRIEVER KLUB CZ – SPOLEK

Čl. 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Organizační řád rozvádí některá ustanovení Stanov Retriever klubu CZ – Spolek (dále jen Spolek) a upravuje jednání organizačních jednotek a orgánů Spolek

Čl. 2
ČLENSTVÍ V RK CZ

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné a přihláška za řádného nebo nezletilého člena se podává písemně nebo elektronicky matrikáři na úplně a čitelně vyplněném formuláři spolu s kopií dokladu o zaplacení zápisného a členského příspěvku.

 2. Čekatelství vzniká dnem registrace až po zaplacení zápisného a členského příspěvku. K tomuto datu zaeviduje matrika čekatele a do čtyř týdnů zašle členské číslo, informace ke zpracovávaným osobním datům a instrukce k přihlášení se na osobní účet v systému matriky na portálu pohodle.info. Přijetí čekatele bere výbor na vědomí.

 3. Členství ve Spolku podléhá schválení členskou schůzí. Členem Spolku se čekatel stává následující den po schválení členskou schůzí.

 4. Pokud člen (čekatel) neuhradí členský příspěvek na další kalendářní rok v řádném termínu, tj. do 31. 3. běžného roku,  ačkoliv výbor zašle do 28. 2. tohoto roku z elektronické adresy Spolku výzvu dlužícím členům k zaplacení příspěvku v dodatečné lhůtě do 31. 3. s upozorněním, že jejím marným uplynutím členství bez dalšího zaniká k 1. 4., jeho členství končí a může být obnoveno pouze opětovným podáním přihlášky a zaplacením zápisného.

Čl. 3

CHOVATELSTVÍ

 1. Držitel chovného jedince, který je využíván k reprodukci, musí být členem Spolku a mít řádně uhrazen členský poplatek na daný kalendářní rok

 2. Výjimka: pokud nečlen Spolku vlastnící jedince plemene retrieverů požádá o uchovnění či o umožnění reprodukce daného jedince či jedinců:

   • Je povinen písemně požádat výbor Spolku o souhlas. Na základě žádosti nečlena výbor klubu projedná Žádost o uzavření dohody o zajištění chovatelského servisu nečlenovi. Součástí této dohody je i dohoda o finančním vyrovnání dle aktuálně platného ceníku a dalších podmínky, které musí být oboustranně schváleny s dostatečným předstihem. V případě, že nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem, nemá klub povinnost chovatelský servis nečlenovi poskytnout. 

   • Příslušný poradce chovu provádí u tohoto žadatele:

a) Kontrolu chovného jedince (je nutný zápis z kontroly)

b) Kontrolu vrhu (je nutný zápis z kontroly)

–  v obou případech veškeré náklady spojené s kontrolou hradí nečlen Spolku, včetně cestovního příkazu, dle normativů klubu.

–  uchovnění, krytí, přihláška k zápisu vrhu štěňat, vystavení průkazů původu, apod. se provádí vždy až po zaplacení stanoveného poplatku.

 

Čl. 4
VÝBOR KLUBU

 1. Výbor Spolku je voleným kolektivním orgánem Spolku. Výbor Spolku řídí činnost Spolku během volebního období.

 2. Výbor Spolku může jednat a přijímat závazná usnesení, je-li přítomen nadpoloviční počet členů výboru. Jednání může probíhat osobně i elektronicky, či prostřednictvím videokonference, za předpokladu, že je jednání stanoven termín, hodina a rozsah a je z něj vyhotoven zápis. Ad-hoc rozhodnutí výboru jsou přípustná telefonicky či elektronicky (emailem či jinak) za předpokladu, že o daném rozhodnutí existuje záznam, který je bezodkladně rozeslán na email všech členů výboru a je přiložen k zápisu z nejbližší výborové schůze. Každé rozhodnutí výboru je zaneseno do Knihy zápisů a usnesení. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

 3. Výbor Spolku pracuje plánovitě a plní především úkoly, vyplývající z usnesení členských schůzí a z agendy úkolů výboru, které vede a eviduje pověřený člen výboru. Přísluší mu zejména:

   • svolávat členské schůze

   • vést evidenci členů Spolku a vydávat jim členské průkazy

   • navrhovat členy Spolku na vyznamenání a čestné členství

   • řešit stížnosti nebo dotazy členů na činnost klubu nebo jednání členů.

   • projednávat změny v kynologických normativech a jejich dopady na činnost klubu

   • navrhovat změny v normativech, stanovách a předpisech klubu

   • zpracovávat koncepce chovu plemen retrieverů

   • koordinovat a řídit činnost rad (chovatelská, výcviková)

   • zřizovat poradní orgány pro zajištění činností Spolku

   • vyhodnocovat výsledky chovatelské činnosti

   • zpracovávat návrhy organizačních, chovatelských a výcvikových norem

   • ustanovovat a odvolávat poradce chovu pro jednotlivá plemena dle návrhu hlavního poradce pro chov agendě jednat o výjimkách z klubových řádů a předpisů na žádost členů nebo hl. poradce pro chov (uchovnění, krytí, inseminace, výjimečné situace při chovu)

   • výbor navrhuje chovné podmínky a rozhoduje o udělení výjimek z chovatelského řádu.

   • spolupracovat s organizacemi, které vedou seznam rozhodčích z exteriéru i výkonu

   • jednat o plánu výstav, zkoušek a dalších klubových akcí na následující rok a průběžně vyhodnocuje jejich průběh.

   • členy Spolku navrhovat na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru

   • navrhovat rozhodčí z výkonu na Spolkem pořádané zkoušky

 1. Závažná jednání funkcionářů Spolku druhou stranou musí být předem projednána ve výboru. Pokud projednání předem není možné, jsou funkcionáři povinni druhou stranu upozornit, že jejich stanoviska nabývají platnosti až po schválení výborem.

 2. Z jednání výboru vznikají jednotlivým členům výboru úkoly, které jsou zaznamenány v Knize úkolů včetně data vzniku, zadání a splnění.

 3. Členové výboru:

Všichni členové výboru Spolku musejí splňovat morální a charakterové vlastnosti, zejména důslednost, vysokou objektivnost, nezaujatost a organizační zdatnost. Musejí se řídit podmínkami Zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, v platném znění a dále se řídit usneseními schůzí výboru a zachovávat mlčenlivost o průběhu jednání.

Všichni členové výboru musejí mít alespoň po dobu výkonu své funkce registrovány své psy u Spolku.

Prezident:

  • řídí Spolek v souladu s jeho posláním, tj. zkvalitňováním čistokrevného chovu plemen retrieverů při zohledňování všech trendů FCI a ČMKU. Navrhuje koncepci činnosti Spolku.

  • zastupuje Spolek a jedná jménem Spolku s právní účinností

  • vyřizuje spolu s členy výbory naléhavé záležitosti Spolku mezi zasedáními výboru

  • podepisuje společně s ekonomem veškeré písemnosti finanční povahy a spolu s ekonomem má dispoziční právo k běžnému účtu Spolku

  • svolává a řídí schůze výboru

  • ukládá operativně úkoly členům výboru a dbá na jejich včasné plnění

  • zodpovídá za činnost Spolku v rámci platných norem

Viceprezident:

  • zastupuje Spolek v době nepřítomnosti prezidenta nebo z jeho pověření se všemi právy a povinnostmi

  • je pověřen řízením a vedením matrikáře a odpovídá za jeho činnost

  • řídí a kontroluje a zajištuje vydávání zpravodaje Spolku

  • je odpovědnou osobou za dodržování zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, v platném znění a souvisejících obecně závazných předpisů ve Spolku 

  • vede archiv Spolku a vede Agendu úkolů (včetně data vzniku úkolu, zadání a splnění), kterou aktualizuje po každém setkání výboru

  • v případě pověření ekonomem jej zastupuje

Sekretář

  • vyřizuje korespondenci Spolku a podepisuje ji v rámci svého zmocnění výborem Spolku

  • vede evidenci korespondence a odpovídá za její včasné vyřízení

  • vyhotovuje zápisy z jednání výboru Spolku rozesílá je všem určeným funkcionářům Spolku

  • zakládá a eviduje zápisy a usnesení z jednání výboru Spolku i členských schůzí – ve formě Knihu zápisů a usnesení.

Ekonom

  • zodpovídá za finanční hospodaření Spolku  v plném rozsahu

  • vede finanční hospodaření Spolku podle platných směrnic a pokynů pro prvotní účetní evidenci a hospodaření organizace

  • všechny příjmy a výdaje zapisuje do peněžního deníku podle pořadí dokladů, pořadově číslované dokumenty nalepuje a řádně uschovává

  • přijímá veškeré peněžní hodnoty a provádí výplaty jen se souhlasem prezidenta Spolku či jím pověřené osoby

  • o všech příjmech a vydáních informuje pravidelně výbor Spolku

  • ve lhůtách stanovených zákonem předkládá finančnímu úřadu daňové přiznání a v příslušných lhůtách odvádí daňové splátky

  • zajišťuje vedení bankovního účtu u peněžního ústavu

  • spolu s prezidentem má dispoziční právo k běžnému účtu Spolku

  • vede příruční pokladnu a odpovídá za pokladní hotovost

  • má hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky

  • vždy před koncem kalendářního roku vypracovává finanční rozvahu pro příští rok, kterou předkládá výboru Spolku

  • jednou ročně zajišťuje kontrolu (inventuru) majetku Spolku a informuje výbor spolu s předsedou kontrolní komise o výsledku

  • zodpovídá za řádné uložení všech finančních dokladů

  • má pravomoc podle potřeby pověřit svým zastupováním viceprezidenta Spolku

Hlavní poradce chovu

  • Jeho odborná kvalifikace je podmíněna dlouholetou chovatelskou činností v chovu retrieverů, znalostí a sledováním dané problematiky, odborné literatury, aby bylo zajištěno řízení chovu na odborné úrovni. Nutná je znalost chovatelského a výstavního řádu, plemenných standardů a trendu vývoje plemen retrieverů

  • svou činností napomáhá dodržování hlavního poslání Spolku, tj. zkvalitňování chovu retrieverů

  • vede evidenci chovných psů a fen Spolku na základě podkladů zaslaných poradci chovu pro plemena

  • navrhuje koncepci a hlavní zásady chovu a jeho řízení

  • navrhuje výboru po projednání v chovatelské radě chovné podmínky či jejich změny u jednotlivých plemen retrieverů

  • svolává schůze chovatelské rady a řídí její činnost,

  • informuje výbor o činnosti chovatelské rady a prostřednictvím zpravodaje Spolku i členskou základnu

  • řídí a kontroluje činnost poradců chovu pro plemena

  • navrhuje výboru ke schválení poradce chovu pro plemena

  • podle potřeby navrhuje a vydává chovatelské formuláře

  • eviduje zahraniční krytí

  • sleduje zápisy vrhů štěňat do Plemenné knihy ČMKJ, využití chovných psů aj.

  • přijímá žádosti o výjimky z chovných podmínek nebo chovatelského řádu, které po projednání v chovatelské radě předkládá výboru s návrhem řešení ke schválení.

  • jedná s klubem schválenými posuzovateli zdravotních výsledků a získává od nich průběžně informace o stavu zdravotních aspektů v chovu dotčených plemen.

  • ve spolupráci s chovatelskou radou přispívá ke vzdělávání a osvětě chovatelů i majitelů plemen retrieverů v oblasti zdraví a chovatelství i chovatelské etiky.

  • zpracovává rozbory využití jednotlivých chovných psů, zdravotního stavu aj. a na základě těchto podkladů činí závěry o úrovni plemen, které předkládá s návrhy na opatření výboru Spolku. Písemnou zprávu předkládá nejméně 1x ročně výboru Spolku členské základně

  • připravuje podklady pro databázi chovných jedinců

  • podílí se na organizaci klubových výstav a dalších chovatelských akcích

Hlavní poradce pro výcvik

  • propaguje loveckou upotřebitelnost plemene s cílem upevnění vrozených vlastností plemene (bonitace, zkoušky lovecké upotřebitelnosti, klubové soutěže a WT)

  • navrhuje a předkládá výboru plán bonitace, zkoušky lovecké upotřebitelnosti, klubové soutěže a WT Spolku  na další kalendářní rok v daném termínu

  • navrhuje ke schválení výboru členy výcvikové rady, kterou řídí

  • organizuje spolu s výcvikovou radou bonitace, zkoušky lovecké upotřebitelnosti, klubové soutěže a WT

  • spolu s členy výcvikové rady navrhuje a zajišťuje výcvik psů, víkendové akce i pro jedince, kteří nebudou lovecky vedeni, výcvikové a letní tábory pro zájemce z řad majitelů retrieverů

  • podílí se na tvorbě příslušných soutěžních řádů a jejich zavádění do praxe

  • vyhodnocuje nejlepší pracovní jedince plemen retrieverů v majetku členů Spolku, doplňuje výsledky soutěží na webové stránky Spolku

  • informuje členy Spolku o termínech klubových soutěží

  • odbornými články ve zpravodaji pomáhá ostatním členům Spolku ve výcviku psů

Matrikář

  • je pověřen výborem Spolku vedením matriky

  • zpracovává seznamy členů pro potřeby výboru

  • zveřejňuje ve zpravodaji informace o počtech nových členů, životních jubileích apod.

  • za činnost matrikáře odpovídá viceprezident, který je pověřen jeho přímým vedením

  • matrikář je povinen dbát na dodržování zákoně č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, v platném znění. 

Čl. 5
CHOVATELSKÁ RADA

 1. Chovatelskou radu tvoří poradci chovu pro plemena.

Poradce chovu pro plemeno:

  • do funkce poradce chovu může být navržen pouze člen Spolku, který má pro tuto funkci odborné (praktické i teoretické) předpoklady, nutná je chovatelská praxe a znalost exteriéru, zdravotní problematiky i dalších kvalitativních aspektů příslušného plemene

  • může být jen člen Spolku, jehož chov je vedený pod RK CZ nejpozději do 6 měsíců po navržení do funkce hlavním poradcem pro chov.

  • ve své činnosti se řídí platným chovatelským řádem, stanovami, chovnými podmínkami Spolku a usneseními Spolku

  • při své činnosti dodržuje ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, v platném znění.

  • je členem chovatelské rady

  • uchovňuje psy a feny, kteří splnili Spolkem stanovené chovné podmínky, a vede evidenci chovných psů a fen Spolku pro dané plemeno, kterou současně pravidelně přeposílá Hlavnímu poradci pro chov

  • aktualizuje databáze na internetových stránkách Spolku

  • poskytuje odborné rady majitelům psů i fen a v souladu s platnými chovnými podmínkami na žádost chovatele doporučuje vhodné psy ke krytí

  • majitelům chovných fen vystavuje potřebné chovatelské formuláře

  • v odůvodněných případech a po odsouhlasení s hlavním poradcem pro chov je povinen kontrolovat chovné jedince, vrhy štěňat, zdravotní stav a hygienické podmínky chovu. Výsledky kontrol předkládá písemně hlavnímu poradci chovu

  • zúčastňuje se pravidelně výstav, soutěží a dalších kynologických akcí, aby měl přehled o celkové úrovni plemene

  • spolupracuje s hlavním poradcem chovu, účastní se schůzí chovatelské rady i členských schůzí

  • předkládá podklady a návrhy na řešení úkolů na úseku chovatelském

  • nejméně jednou ročně vypracuje zprávu o činnosti, seznam nově uchovněných jedinců a uskutečněných krytí a tu předá hlavnímu poradci pro chov.

  • funkce poradce chovu pro plemeno je funkcí čestnou. Všichni poradci chovu mají nárok na úhradu výloh spojených s výkonem této funkce

  • v případě nedostupnosti může být poradce chovu pro plemeno zastoupen hlavním poradcem chovu.

 1. Členy chovatelské rady jmenuje a odvolává výbor Spolku na návrh hlavního poradce pro chov.

 2. Chovatelská rada jedná dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Se závěry je výbor seznámen.

  Čl. 6
  ČLENSKÁ SCHŮZE

  1. Přítomnost členů na členské schůzi se zjišťuje prezenční listinou

  2. Členská schůze je usnášení schopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. V tom případě se členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Totéž platí, jestliže před hlasováním opustila část členů členskou schůzi.

  3. Program schůze připravuje výbor Spolku.

  4. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá prezident Spolku náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do deseti dnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní zasedání členské schůze může rozhodovat za účasti libovolného počtu členů vždy nadpoloviční většinou. Svolávání a průběh schůze se řídí stanovami Spolku

  5. Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor Spolku svolat vždy, nesnese-li věc podle rozhodnutí výboru Spolku odkladu nebo požádá-li o to písemně kontrolní komise či 1/4 členů Spolku nebo v případě, že poklesne počet členů v některém z orgánů Spolku pod polovinu a nebyli-li pro tento případ zvoleni náhradníci. Svolávání a průběh schůze se řídí stanovami Spolku.

   Čl. 7
   INFORMOVANOST ČLENŮ

   Výbor Spolku je povinen informovat členy o své činnosti prostřednictvím zpravodaje Spolku, případně dalších tiskovin, webových stránek a na členských schůzích Spolku.

   ČL. 8
   ČLENSKÁ KÁZEŇ

   Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy, chovatelský řád, zápisní řád a ostatní normy i usnesení orgánů Spolku. Pro členy jsou rovněž závazné usnesení a směrnice ČMKJ, ČMKU a FCI. Za porušení členské kázně se s členem zavádí disciplinární řízení.

   Organizační řád Spolku byl schválen usnesením Členské schůze Spolku, konané v Humpolci dne 11. 7. 2021

   Výbor je zmocněn provést v souladu se Stanovami a tímto Organizačním řádem jeho změnu, tato změna musí být následně schválena na nejbližším jednání Členské schůze.

   Za správnost: Veronika Majerová, prezidentka Spolku ……………………………….