Disciplinární řád

Disciplinární řád

 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
II. DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ 
III. DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ A ŘÍZENÍ 
IV. ODVOLÁNÍ 
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Disciplinární řád je vnitřním předpisem spolku Retriever klub CZ – spolek (dále jen RK CZ). Úkolem RK CZ je určit normy pro správnou činnost všech subjektů spolku a při jejich porušení zjednat nápravu. Pro řešení těchto porušení byl spolkem vydán Disciplinární řád, jehož účelem je objektivní posouzení míry provinění a spravedlivé postihnutí provinilých členů. Za tím účelem je také členskou schůzí volena Disciplinární komise ve smyslu čl. 13 Stanov RK CZ.

 

Disciplinární řád má spolu se sankcí preventivně předcházet a zamezovat disciplinárním proviněním a tak přispívat k dobrému postavení spolku nejen v ČR, ale i na mezinárodním poli, především v FCI.

 

I. 
OBECNÁ USTANOVENÍ 
Disciplinární řízení se zahajuje na základě písemného podnětu člena spolku, zaslaného doporučeně poštou na adresu předsedy disciplinární komise, který předá podnět ostatním členům disciplinární komise nebo z vlastního podnětu disciplinární komise. 
Základními zásadami disciplinárního řízení jsou: 
– projednání jen z důvodů  uvedených v tomto disciplinárním řádu 
– presumpce neviny 
– právo na obhajobu 
– zásada objektivní pravdy a jasných důkazů.

 

II. 
DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ 
Disciplinárního provinění se dopouští ten, kdo úmyslně či z nedbalosti porušil: 
– stanovy RK CZ 
– právní předpisy, vyhlášky a dohody uzavřené mezi RK CZ a jinými organizacemi či institucemi, se kterými byl prokazatelně předem seznámen 
– normativní interní akty RK CZ 
– svým tendenčním či zištným jednáním poškodil jiného člena sdružení na jeho právech
Za disciplinární provinění se pokládá i pokus, pomoc či jiná forma součinnosti takového provinění.

 

III. 
DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ A ŘÍZENÍ 
Disciplinární opatření – viz čl.13 Stanov RK CZ, odst. 4.
Disciplinární opatření lze uložit pouze tehdy, pokud ode dne zjištění porušení povinností členem spolku neuplynula doba 1 roku a ode dne porušení povinnosti doba dvou let. 
Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být vydáno do 90-ti dnů ode dne zahájení disciplinárního řízení, v závažných případech do 6 měsíců. Rozhodnutí ve smyslu čl.13, odst.4 Stanov RK CZ se vysloví na nejbližší členské schůzi nebo náhradní členské schůzi RK CZ. Z rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být zřejmé, na základě jakého neanonymního podnětu bylo vydáno, jakými důkazy byl podnět podložen a jakým druhem závažnosti byla disciplinární komise vedena při ukládání disciplinárního opatření. Rozhodnutí musí obsahovat jméno a příjmení člena spolku, který se zaviněného jednání dopustil a popis zaviněného porušení členských povinností. Disciplinární komise před vydáním rozhodnutí uskuteční všechny úkony potřebné ke zjištění objektivní pravdy – tzn. zjištění skutečností svědčících proti i ve prospěch konání stíhaného člena sdružení. V rámci disciplinárního řízení vyzve dotčeného člena spolku, a to písemně s doručením do vlastních rukou, k doložení písemné argumentace v rámci daného disciplinárního řízení. Dotčený člen spolku zašle vyjádření a doložení důkazů do 15ti kalendářních dnů doporučeně poštou na adresu předsedy disciplinární komise, který podnět předá ostatním členům disciplinární komise.

 

Nepřevezme-li adresát dopis doručovaný na adresu jím ohlášenou a zaznamenanou v matrice Spolku, považuje se za den doručení patnáctý den od uložení na poště, i když se adresát o uložení nedozví. 

Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být podepsáno nejméně dvěma členy disciplinární komise. 

Disciplinární řízení se nezahájí, nepokračuje nebo je zastaveno usnesením pokud:

–          stíhaný zemřel nebo je nezpůsobilý k právním úkonům dle rozhodnutí soudu. Výjimku   lze uznat na základě písemné žádosti vyjmenovaných pozůstalých či soudem oprávněného zástupce

 –          uplynula stanovená promlčecí lhůta 

 –          jde-li o provinění, za které již bylo uloženo pravomocné disciplinární opatření 

 –          jednání nezakládá skutkovou podstatu disciplinárního provinění

 

Jedná-li se o disciplinární stíhání člena orgánu a jeho setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh řízení nebo jeho výsledek nebo jeho ponechání ve funkci není žádoucí, může disciplinární komise navrhnout výboru spolku pozastavit výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.  

IV. 
ODVOLÁNÍ 

Proti rozhodnutí disciplinární komise, jímž se ukládá disciplinární opatření, má právo postižený člen Spolku odvolat se k výboru Spolku.

Toto odvolání je nutné poslat do 15-ti kalendářních dnů doporučeně poštou na adresu předsedy disciplinární komise. Člen Spolku, který je současně členem některého z orgánů Spolku, má právo podat odvolání za stejných podmínek členské schůzi, která je v takovém případě příslušná o odvolání rozhodnout. Včasné odvolání má odkladný účinek.

 

V. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Disciplinární řád spolku byl schválen usnesením Členské schůze RK CZ, konané dne 6.12.2015, Velký Rybník.