GDPR

Retriever klub CZ – Spolek zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení; kontaktní údaje (včetně telefonního čísla)

Vaše osobní údaje využíváme k:
• výkonu správních činností klubu
• rozesílání informačních e-mailů týkajících se záležitostí klubu
• řešení Vašich žádostí;

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:
• je to nezbytné ke splnění našich klubových povinností
• jste nám na zpracovávání Vašich osobních údajů, poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas

Jak zacházíme s Vašimi údaji?
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
• orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, orgány veřejné moci

Retriever klub CZ splňuje veškerou legislativu GDPR při nakládání s osobními daty a garantuje členům veškerá práva z GDPR vyplývající

1. Právo obdržet informace o zpracování osobních údajů
jaké osobní údaje zpracováváme, kdo je správcem dat (viz výše)

2. Právo na přístup
každý člen má přístup ke svým osobním datům v systému matriky RK CZ

3. Právo na opravu
každý člen má přístup ke svým osobním datům v systému matriky RK CZ a může je editovat

4. Právo na výmaz údajů
každý člen má právo požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud existují zákonné důvody pro zpracování, nebude výmaz proveden správce bude informovat subjekt údajů o tom, že osobní údaje vymazal, případně mu sdělí důvod, proč tak neučinil.

5. Právo na omezení zpracování
zpracování osobních údajů se omezí na pouhé uložení.

6. Právo na přenositelnost údajů

7. Právo vznést námitku

8. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí

9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů

Tato práva mohou občané uplatnit:
písemně – poštou na adresu sídla organizace
Retriever klub CZ – Spolek
Příkop 843/4
602 00 Brno – Zábrdovice
Lhůta na zpracování žádosti:
Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Tereza Kunčíková
E-mail:matrika@rkcz.cz

Informace o pořizování fotografických a video záznamů v průběhu akcí
Dovolujeme si avizovat, že pro potřeby zachycení průběhu akcí klubu a jejich prezentaci mohou být v jejich průběhu pořizovány fotografické záznamy či videozáznamy.
Pořízené záznamy budou uveřejněny na webové stránce:https://www.retriever-klub.cz/, na facebookovém profilu https://www.facebook.com/retrieverklub/ a v tiskovinách klubu.
Pokud byste i přes naši snahu pořizovat záznamy bez možnosti identifikace zaznamenaných osob chtěli jakýkoliv záznam odstranit, zajistíme neprodleně jeho výmaz. Pro tento účel nás kontaktujte na e-mailu: matrika@rkcz.cz