Krytí

Rozhodli jste se nakrýt Vaší chovnou fenku.

Jste členem klubu, máte zaplacené poplatky na daný rok a vybraného chovného psa a případně náhradníka, kterého budete chtít využít.

Upozornění: Chovná fena může mít jenom jeden vrh v jednom kalendářním roce. Vrh, kdy fena porodí jen jedno štěně (i mrtvé), je započítáván jako regulérní vrh. Doporučení: Apelujeme na chovatele, aby nechali fenkám dostatečný čas na regeneraci mezi vrhy, podle velikosti vrhu, věku feny a její fyzické kondice.

Všecho jste zvážili, situace a zdravotní stav fenky vás utvrdili v rozhodnutí fenku nakrýt. Co dál?

Žádost o vystavení Potvrzení krytí (Krycí list, dále KL) 

„Potvrzení o krytí“ neboli tzv. „krycí listy“ jsou vystavovány na základě žádosti. Lhůta ke zpracování KL běží od dodání správně vyplněné žádosti o vystavení KL.

ZDE  je žádost ke stažení, můžete ji vyplnit na PC a vyplněnou a podepsanou ji pošlete elektronicky nebo poštou na adresu odpovídajícího poradce pro chovu spolu s kopií členské průkazky nebo dokladu o zaplacení členského poplatku za aktuální rok a kopií potvrzení o platbě za vystavení KL v odpovídající výši.

V žádosti o vystavení KL je nutné uvést plemeníka, kterého chce chovatel využít, případně dva plemeníky, pokud chcete mít možnost využít náhradního krycího psa. V případě, že neuvedete náhradníka, zůstane toto místo volné pro případ nepředvídatelné události tak, aby chovatel po domluvě s poradcem chovu mohl doplnit náhradníka a nemusel žádat o nový krycí list.

Nadále nicméně nebude možné krýt jiným psem, než jedním ze dvou uvedených na žádosti a KL, pokud se majitel chovné feny nedomluví s odpovídajícím poradcem chovu jinak.

 

 

K žádosti přiložte:

 1. PDF průkazku člena platnou pro daný rok nebo potvrzení o platbě členských příspěvků na daný rok
 2. Potvrzení o zaplacení poplatků za vystavení KL v odpovídající výši
 3. U zahraničních psů oboustrannou kopii PP a doložení chovnosti. Pokud již pes v ČR měl registrovaný vrh, stačí odkaz na vrh/kopii PP potomka.
 4. V případě, že žádáte krytí s registrací vrhu na jinou než vlastní CHS doložte dohodu s majitelem CHS
 5. V případě, že žádáte o KL s plánovanou inseminací, kontaktujte poradce chovu pro sdělení aktuálně potřebných dokladů.

Standardní doba vystavení od doručení Žádosti je 30 dní, v případě EXPRES varianty 5 dní. (Doručovací doba není započítaná do lhůty vystavení.)

Pro expres varianty doporučujeme kontaktovat poradce pro chov telefonicky a ověřit si doručení vaší žádosti, v případě nestandardních situací je nutné se domluvit na dalším. Obzvláště, pokud o KL žádáte v době, kdy fenka již hárá. Poradce může být indisponovaný nebo krátkodobě nedostupný, i technická nedopatření se mohou stát.  

V případě zaslání žádosti o vystavení KL v režimu expres poštou, se lhůta ke zpracování počítá od okamžiku převzetí, nikoliv odeslání – tento způsob doručení v tomto případě nedoporučujeme – uložením na poště může dojít k prodlení.

Poradce chovu po přijetí vaší žádosti vystaví 3 originály KL, které označí datem vystavení, razítkem a podpisem.

Po nakrytí fenky odešlete jeden podepsaný originál KL na adresu poradce pro chov a to nejpozději do 8 dní po krytí. Jeden originál zůstává majiteli psa a poslední originál zůstává chovateli a přikládáte ho následně k Přihlášce k zápisu štěňat

V případě, že si nepřejete zveřejnění údajů v přehledu krytí, přeškrtněte souhlas se zveřejněním na KL.

KL je platný 1 rok od data vystavení!

Inseminace (AI)

Inseminace (AI) může nahradit přirozené krytí za splnění následujících předpokladů: 

 1. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito spermatu dohodnutého psa nebo spermatu s veškerou předepsanou dokumentací.
 2. Náklady na inseminaci hradí majitel feny.
 3. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. (Platí pro OBA jedince v páru, nelze použít AI místo krytí, pokud se jeden nebo druhý z pářených jedinců ještě přirozeně nereprodukoval.)
 4. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU.
 5. Inseminaci je nutné nahlásit v Potvrzení o krytí feny zaškrnutím.
 6. Zvěrolékař, který inseminaci provádí, potvrzuje na předepsaném formuláři (https://www.cmku.cz/data/dokumenty/595_potvrzeni_inseminace.pdf), že fena byla uměle oplodněna semenem vybraného psa. V tomto osvědčení musí být uvedeno místo a datum umělého oplodnění a jména, čísla zápisu, čísla čipu (tetování) psa i feny a jména a adresy jejich majitelů.
 7. Vlastník, jehož psovi bylo sperma odebráno, nebo vlastník spermatu je povinen majiteli feny potvrdit krycí list jako doplněk k uvedenému veterinárnímu osvědčení. Podpis může být nahrazen smlouvou, v které je potvrzen souhlas majitele s použitím spermatu, a to u určité feny nebo neomezeně. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem, ke kterému existuje podepsaná dohoda, potvrdí za majitele krycího psa na potvrzení o krytí inseminaci provádějící veterinář. Majitel feny podepisuje za sebe.
 8. Jedná-li se o inseminaci chlazeným nebo zmraženým ejakulátem je třeba u psa doložit profil DNA, který je vlastník psa povinen zajistit. Výjimku povoluje P ČMKU u dříve odebraného a dlouhodobě uloženého spermatu.
 9. Pokud správce plemenné knihy, v níž má být vrh zaregistrován, požaduje pro zápis štěňat ověřenou fotokopii nebo ověřený výtah z plemenné knihy vztahující se ke krycímu psovi, musí držitel psa poskytnout takový dokument majiteli feny bezplatně

COVID – 19 a omezení cestování při krytí – Výjimky při inseminaci poprvé reprodukovaných jedinců

S ohledem na výjimečný stav, značně regulující možnosti chovatelů cestovat za zahraničními plemeníky a platné aktuální podmínky ČMKU upravujeme do odvolání Chovatelský řád Retriever Klubu – Spolku v následujícím smyslu:

Inseminace fen, které se dosud nereprodukovaly (nebyl na nich odchován aspoň jeden vrh) je přípustná za následujících předpokladů:
1) chovný pes se již úspěšně reprodukoval
2) jde o psa ze zahraničí
3) chovatel má písemně schválenou výjimku od ČMKU. O výjimku je třeba žádat písemně (emailem) předsednictvo ČMKU. Není možné fenku, která se dosud nereprodukovala, inseminovat bez výjimky ČMKU, schválené PŘED KRYTÍM FENY. 

V takových případech a s dodržením následujících pokynů vezme klub Výjimku ČMKU na vědomí a akceptuje ji a není nutné žádat o výjimku na klubu z chovatelského řádu. 

Další pokyny:

 1. Schválení výjimky ČMKU je třeba přiložit k Žádosti o vystavení potvrzení o krytí, v případě, že tento krok plánujete. Pokud už máte vystavené platné (viz bod 4) Potvrzení o krytí (Krycí list) stačí přiložit kopii výjimky ČMKU, schválené před krytím k vyplněnému a podepsanému Potvrzení o krytí feny. To se nadále ve všech případech zasílá poradci pro plemeno do 8 dnů po krytí/inseminaci (včetně kopie potvrzení o inseminaci viz níže.)
 2. Dovolte, abychom připomněli chovatelům dodržování Zápisního řádu ČMKU, kde je k inseminaci mimo jiné uvedeno: „Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU“. Vzhledem k tomu, že každé zasílané sperma ze zahraničí je vždy chlazené, je nutné, aby inseminaci provádějící veterinář kromě potvrzení Potvrzení o krytí (Krycí list) potvrdil i formulář Potvrzení o inseminaci ČMKU – viz odkaz https://www.cmku.cz/data/dokumenty/595_potvrzeni_inseminace.pdf
 3. Nově od roku 2021je vyžadováno u inseminace chlazeným nebo zmraženým ejakulátem u psa doložit profil DNA, který je vlastník psa povinen zajistit. Výjimku povoluje P ČMKU u dříve odebraného a dlouhodobě uloženého spermatu.
 4. Totéž platí pro samce/plemeníky. Dle platného Zápisního řádu ČMKU není možné v chovu využít prostřednictvím inseminace ani samce, který se dosud úspěšně přirozeně nereprodukoval. 
  Z toho důvodu – pokud budete chtít exportovat sperma, či použít psa, který se dosud úspěšně přirozeně nereprodukoval na vaši fenku, která se již úspěšně reprodukovala, je nutné mít tento krok potvrzený ve výjimce, schválené ČMKU. 
 5. Vlastník, jehož psovi bylo sperma odebráno, nebo vlastník spermatu je povinen majiteli feny potvrdit krycí list jako doplněk k uvedenému veterinárnímu osvědčení. Podpis může být nahrazen smlouvou, v které je potvrzen souhlas majitele s použitím spermatu, a to u určité feny nebo neomezeně. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem, ke kterému existuje podepsaná dohoda, potvrdí za majitele krycího psa na potvrzení o krytí inseminaci provádějící veterinář. Majitel feny podepisuje za sebe.
 6. Upozorňujeme, že od 1.7.2020 je nutné Potvrzení o krytí (Krycí list) v novém formátu s uvedením psa a případného náhradníka a potvrzení o krytí ve starém formátu nejsou od 1.7.2020 akceptována. viz: https://www.retriever-klub.cz/chov/kryti/ sekce „Pro rok 2020“

Pro větší názornost vkládáme orientační tabulku

Vysvětlení:

Proč tato úprava postupu? Bohužel se nám v historii opakovaně stalo, že majitelé chovných fen využívají v chovu buď psy s nedokončenou chovností, případně psy z nějakého důvodu vyřazené z chovu, případně v majetku osob v nějakém řízení, případně psy zahraniční, zapůjčené atd., ke kterým následně není dostupná odpovídající dokumentace. Všechny tyto případy mají za následek postihy nebo komplikace při zápisu štěňat a poškozují jméno klubu.

Chov v RK CZ je nadále „evidovaný“, tzn. je opravdu VÝHRADNĚ na majiteli feny, jakým plemeníkem nakryje.

Toto pravidlo neplatí v případě uchovnění jedince na Výjimku z chovných podmínek pro pracovní linie Retrieverů (dále jen „Výjimka“) podmínky zde . Jedinci uchovnění na Výjimku nesplňují běžné podmínky chovnosti (nedosáhli na požadované výstavní výsledky). Mohou být použiti v chovu jen mezi sebou. Výjimku z chovu dle těchto pravidel uděluje RK CZ a KCHLS. V případě zahraničního krytí  se výjimka neaplikuje.

Orientační přehled:

Chovná fena na Výjimku x Chovný pes na Výjimku v rámci ČR

Chovná fena na Výjimku x Chovný pes v zahraničí

Chovný pes na Výjimku x Chovná fena v zahraničí

RK CZ si ale rezervuje právo náhledu na plán chovatele a případné upozornění majitele fenky na nějaká pravidla nebo postupy, které je nutné dodržet, aby nedošlo k porušení Zápisního řádu ČMKU a nadřízených kynologických norem. Je nutné vzít do úvahy skutečnost, že klub odpovídá dalším organizacím za to, že chovatelé dodržují zásady a řády, které chov v rámci ČR definují.

Věříme, že tato změna postupu, kromě drobné změny flexibility, zajistí větší komfort a plynulost průběhu zápisu a evidence odchovaných vrhů na plemenné knize.

 

POPLATKY

Poplatky za vystavení KL zaplaťte prosím před zasláním Žádosti o vystavení Potvrzení krytí na

č. účtu RK-CZ:    2900706251
kód banky:    2010
variabilní symbol:    Vaše členské číslo/ při platbě vstupního poplatku použijte 0000/nečlen klubu 0000
Specifický symbol: 302020

ve výši:

 • standardní lhůta (do 30ti dnů) – 150 CZK
 • EXPRES (do 5ti dnů) – 1 000 CZK 
Fotka osoby

Poradce chovu LR 

Iva Vítková
Vysoká n. Labem 498 
503 31

+420 602 375 624 
LR@rkcz.cz

Fotka osoby

Poradce chovu GR

Lenka Wagner Nokič
Před Obcí 334              250 63 Nová Ves

+420 608 913 835
GR@rkcz.cz

 

Fotka osoby

Poradce chovu FCR

Mgr. Andrea Řezníčková
Tupolevova 741B
199 00 Praha 18

+420  775 224 625
FCR@rkcz.cz

 

Fotka osoby

Poradce chovu NSDTR

MUDr. Jana Daňková
Topolová 562
742 85 Vřesina

+ 420 603 842 833
NSR@rkcz.cz

Fotka osoby

Poradce chovu CCR a CBR

Mgr. Ivana Rindošová
Kurzova 2225
155 00 Praha 5

+420 777 244 574
Pro CCR: CCR@rkcz.cz

Pro CBR: CBR@rkcz.cz

                   

Krycí listy, které již máte vystavené –

 • Do 1.7. bude možné již vystavené krycí listy využít bez jakýchkoliv úprav.
 • Pokud budete fenku krýt po 1.7.2020 stačí kontaktovat odpovídajícího poradce pro chov a doložit doklad o zaplacení poplatku za vystavení krycích listů, doplnit potřebné informace (plemeníka) a KL vám bude vystavený nový.
 • Pokud jste zaplatili spolu s uchovněním i vystavení KL, ale budoucího otce vrhu zatím nemáte vybraného – kontaktujte poradce pro chov, poplatek vám zůstává uhrazený a až se rozhodnete, budou vám krycí listy ve standardní lhůtě bez doplatku vystaveny. V případě volby expres varianty bude na místě doplatek.

Veškeré nové žádosti o vystavení krycích listů od 10.5.2020 již budou přijímány výhradně na základě vyplněné žádosti.