Chovatelský řád

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUB CZ – SPOLEK

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
II. CHOV 
III. CHOVNÍ JEDINCI 
IV. PORADCE CHOVU
V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA
VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY

VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ
VIII. KRYTÍ 
IX. VRH
X. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY 
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Cílem chovatelského řádu Retriever Klubu CZ – Spolek(dále jen RK) je stanovení základních podmínek pro čistokrevný chov všech plemen retrieverů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro tato plemena.
 2. 1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ.
  1. Chovatelský řád RK je základní normou pro chov všech plemen retrieverů a je v souladu s mezinárodním chovatelským řádem FCI a zápisním řádem ČMKU.
  2.  Chovné podmínky určuje RK, který je povinen dodržovat všeobecné platné předpisy, vytvořené v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy.
  3. Základní chovatelskou normou je plemenný standard mezinárodní kynologické organizace FCI v plném rozsahu včetně jeho dalších novelizací.
  4.  Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných jedinců respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace.
  5. Chov dle tohoto řádu je chovem evidovaným.
  6. Výbor klubu může na žádost člena udělit ve zvlášť odůvodněných případech výjimku z ustanovení tohoto řádu, vždy však musí být její znění v souladu s vyhláškou č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování, z 18.10.2021.

II. CHOV.

 1. Chovatel je povinen udržovat co nejlepší možnou úroveň chovu psů, to znamená ustájení, krmení a ošetřování, výcviku a socializace. Má mít v držení pouze tolik psů, o které je schopen řádně pečovat, zajistit jim individuální péči a dostatek volnosti. Starým a nemocným psům je povinen zajistit zvláštní péči a pozornost. Novým majitelům štěňat je povinen předat kromě dokladů i své zkušenosti s chovem a rady pro další péči o psa.
 2.  Chovatel je povinen kdykoliv umožnit kontrolu chovu a držení všech psů osobám pověřeným klubem. V případě nedodržení stanovených podmínek a neumožnění kontroly se vystavuje možnosti disciplinárního postihu dle disciplinárního řádu RK CZ.
 3.  S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoliv plemene bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání. Majitel chovného psa nesmí připustit pohlavní spojení chovných jedinců s nechovnými a jedinci jiného plemene. V opačném případě se vystavuje možnosti disciplinárního řízení RK CZ.
 4.  Chovatel je povinen odmítnout spolupráci s nemorálními množiteli, překupníky a obchodníky, kteří psy drží pro obohacení. Je povinen odmítnout krýt feny ve špatné kondici, s dědičnými vadami a nekrýt ani takovým psem.

III. CHOVNÍ JEDINCI

 1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají průkaz původu vystavený plemennou knihou uznanou nebo akceptovanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě podmínek stanovených klubem.
 2. Po splnění chovných podmínek vyznačí příslušný poradce chovu na základě žádosti majitele tuto skutečnost do průkazu původu psa/feny. Chovný jedinec smí být v chovu využit nejdříve po ukončeném 17. měsíci věku.
 3. Majitel chovného psa/feny pak předloží průkaz původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců, u feny nejpozději se zápisem prvního vrhu. Zapsání chovnosti do PP má vliv na určení pořadí při absolvování zkoušek lovecké upotřebitelnosti, kdy je při shodném počtu bodů upřednostňován chovný pes/fena před nechovným. Za nechovného se v tomto případě považuje i uchovněný jedinec, který však nemá chovnost v PP potvrzenou plemennou knihou.
  1.  Při importu dospělého psa uchovněného v zemi původu musí tento splňovat chovné podmínky RK. Pokud tyto podmínky splňuje, není je třeba znovu absolvovat v ČR. 
  2.  Agresivní jedinec nemůže být využit v chovu.
  3.  Chovatelská rada Retriever klubu CZ má právo vyloučit ze seznamu chovných jedinců psa či fenu, u kterých se prokáže zátěž vrozenou či genetickou vadou (případně i veterinárně řešenou), která může přispět k riziku zdravotní zátěže další generace.

IV. PORADCE CHOVU

a)HLAVNÍ PORADCE CHOVU

1.  Navrhuje poradce chovu pro jednotlivá plemena, řídí a kontroluje jejich činnost.

2.  Svolává schůze chovatelské rady a řídí její činnost.

3.  Navrhuje výboru, po projednání v chovatelské radě, chovné podmínky či jejich změny u jednotlivých plemen.

4.  Na základě přehledů zaslaných od poradců chovu pro jednotlivá plemena připravuje podklady pro zveřejnění uchovněných jedinců RK CZ v klubových tiskovinách.

5. Archivuje potvrzení o krytí fen a hlášení vrhu štěňat zaslaná jednotlivými poradci chovu a vyhodnocuje je pro potřeby klubu.

6.  Zpracovává přehledy využití chovných psů u domácích i zahraničních krytí, sleduje zdravotní stav jednotlivých plemen aj. Na základě shromážděných výsledků předkládá výboru klubu návrhy na opatření. Písemnou zprávu předkládá nejméně 1x ročně výboru klubu a členské základně.

7.   Je nápomocen majitelům retrieverů i zájemcům o tato plemena radami v oblasti chovu.

 

 

b)PORADCE CHOVU PRO PLEMENO

 1. Poskytuje odborné rady majitelům psů v otázkách spojených s uchovněním, krytím, event.výcvikem, vystavováním, zdravotním stavem psů, členstvím v klubu a podobně s ohledem na jeho plemennou specializaci.
 2. Na základě klubem stanovených chovných podmínek provádí uchovňování psů a fen, kteří tyto chovné podmínky splnili. Každému chovnému jedinci přidělí registrační číslo a provede záznam do jeho průkazu původu. Uchovněný pes či fena může v chovu působit po ukončení 17. měsíce věku. Informace o nově uchovněných jedincích zasílá pravidelně hlavnímu poradci chovu.
 3. Majitelům chovných fen, kteří jsou řádnými platícími členy RK CZ, vystavuje na jejich žádost v dostatečném předstihu „Doporučení ke krytí“. Krycího psa může na žádost chovatele doporučit. 
 4. Přihlášku k zápisu štěňat, kterou obdrží od chovatele do 10 dnů po narození štěňat spolu s kopií dokladu o zaplacení chovatelských poplatků, opatří razítkem, datem a svým podpisem a do 5 pracovních dnů vrací doporučenou poštou zpět chovateli. -ZMĚNA BODU 4 DLE AKTUÁLNÍCH CHOVATELSKÝCH POSTUPŮ – VIZ SEKCE CHOV
 5. Provádí kontrolu, zda byl po formální stránce dodržen chovatelský řád, chovné podmínky, zda fena nemá za období jednoho kalendářního roku více než jeden vrh a zda nebyla kryta až po osmém roce věku. Sleduje, zda chovatelé plní oznamovací povinnost i v případě, že fena nezabřezla.
 6. Může provádět namátkovou kontrolu chovu. O provedené kontrole pořizuje zápis.
 7. Na žádost majitelů chovných jedinců provádí jejich vyřazení ze seznamu RK CZ.
 8. Vede archiv uchovněných jedinců.
 1. Eviduje a zakládá došlá potvrzení o krytí feny a hlášenky vrhu štěňat, která po uplynutí kalendářního roku zasílá k archivaci hlavnímu poradci chovu.

 

V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA

 1. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která chovného jedince právoplatně vlastní.
 2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
 3. Držitel chovného psa nebo feny je zpravidla majitel, může jím být též jiná osoba, kterou majitel zmocnil.
 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně chovatelskému klubu a plemenné knize.
 5. Změna držení chovného jedince musí být oznámena do 15ti dnů chovatelskému klubu a plemenné knize.
 6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele feny a převádí se na něj všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
 7. V případě více majitelů chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli.

 

 

VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY

 1. Pro krytí chovné feny si její majitel v dostatečném předstihu vyžádá u poradce chovu pro dané plemeno potřebné dokumenty. Jedná se o tento tiskopis:
  potvrzení o krytí feny (3x)
 2. Potvrzení o krytí musí obsahovat tyto údaje:
 • plemeno
 • jméno psa a číslo jeho zápisu
 • jméno feny a číslo jejího zápisu
 • údaje o výsledku DKK a DLK psa a feny
 • jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa
 • jméno, adresu a telefon majitele nebo držitele chovné feny
 • podpisy obou majitelů (držitelů)
 • údaje o případných doložitelných zdravotních testech obou jedinců
 • údaje o počtu zubů psa i feny
 • místo a datum krytí.

3.    Řádně vyplněné a podepsané potvrzení o krytí je dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu štěňat do Plemenné knihy a vydání průkazu původu.

 1. Způsob postupu při vyplňování a odesílání chovatelských tiskopisů je následující:

Majitel (držitel) chovného psa vyplní po úspěšném krytí 3x „potvrzení o krytí feny“. Jedno si ponechá jako doklad o krytí a ostatní dvě předá majiteli feny.

Majitel feny odešle jedno potvrzení do 10 dnů příslušnému poradci chovu, který tiskopis vydal, druhé pak zašle Plemenné knize až společně s „přihláškou k zápisu vrhu štěňat“.
Po narození štěňat vyplní chovatel 2x „hlášení vrhu“ (i v případě, že fena nezabřezla) a zašle ho do 10 dnů poradci chovu pro příslušné plemeno a majiteli chovného psa. 

Majitel feny zašle „přihlášku k zápisu vrhu štěňat“ spolu s potvrzením o krytí feny nejpozději do 28 dnů od data vrhu na Plemennou knihu.

U fen při prvním vrhu přikládá majitel i originál průkazu původu feny a kopii potvrzení o mezinárodním chránění názvu chovatelské stanice.

Plemenná kniha vrátí majiteli feny přihlášku k zápisu vrhu spolu s přidělenými tetovacími čísly.

Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat pouze vyjímečně, a to pouze z doložených důvodů.

 1. Po otetování/očipování štěňat mezi 6. až 7. týdnem věku, které potvrdí veterinární lékař do „přihlášky k zápisu vrhu štěňat“, zasílá majitel feny přihlášku zpět na Plemennou knihu, která na základě potvrzení o tetování/čipování vystaví průkazy původu štěňat.
  V případě zahraničního krytí zašle chovatel Plemenné knize spolu s přihláškou k zápisu štěňat i kopii průkazu původu krycího psa, certifikáty absolvovaných zdravotních vyšetření a genetických testů, doklady o výstavních i pracovních výsledcích, případně kopie udělených titulů atd. Na základě těchto zaslaných certifikátů pak budou údaje zapsány do rodokmenů štěňat.

 

VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ

 1. Za výběr chovných jedinců k páření odpovídá chovatel.
 2. Povinností chovatele je dodržet chovné podmínky klubu a aktuální pravidla FCI pro chov psů.
 3. Pro zlepšení genetické vitality a zdravotního stavu populace retrieverů je pro optimální výběr chovných jedinců doporučeno:
  • na minimum snížit příbuzenskou plemenitbu a s co nejmenším koeficientem inbreedingu tak oddálit nežádoucí vlivy příbuzenské plemenitby;
  • využívat genetických testů, pomocí nichž lze odhalit skryté přenašeče vrozených defektů a jedince postižené, u kterých se defekt dosud neprojevil

 

VIII. KRYTÍ.

 1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci téhož plemene.
 2. Zpravidla dochází ke krytí feny u majitele psa. Fenu ke krytí doprovází majitel nebo jím pověřená osoba.
 3. Pokud fena zůstává u majitele psa několik dní, pak veškeré náklady s tím spojené a cestu zpět hradí majitel feny, nedohodnou-li se jinak. Dohodu o náhradě nákladů se doporučuje uzavřít písemně.
 4. Majitel psa je povinen se v této době o fenu řádně starat a ručí za škody, které by v té době způsobila třetí osobě.
 5. Pokud pes fenu nenakryl, smí být užit jiný pes jen se souhlasem majitele feny.
 6. Při krytí jiným psem než smluveným je majitel psa toto majiteli feny oznámit a nahradit všechny vzniklé škody. Majitel psa nesmí po takovém krytí žádat finanční vyrovnání.
 7. Pokud by došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele psa, podá tento neprodleně zprávu majiteli feny a nechá na své náklady zjistit příčinu úhynu, nedohodnou-li se jinak. O zjištěných skutečnostech podá zprávu majiteli feny.
 8. Pokud úhyn nastal z viny majitele psa, je povinen tuto vzniklou škodu nahradit. Pokud zavinění není z jeho strany, je majitel feny povinen uhradit majiteli psa všechny náklady, které mu se smrtí feny vznikly.
 9. Po krytí feny vyplní majitel psa potvrzení o krytí feny.
 10. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě formou štěněte náleží první volba chovateli. Další má být sepsáno v dohodě, která musí obsahovat tyto body:
  – doba výběru a odběru štěněte majitelem psa
  – doba, po které právo na výběr a odběr štěněte zaniká
  – vyrovnání výloh s dopravou
  – zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata nebo jen jedno štěně, případně že štěně zvolené majitelem do doby odběru uhyne.
  Nedodržení dohody je předmětem občansko právního řízení.
 11. Umělá inseminace je přípustná. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem.
 12.  Nezabřezne-li fena a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.
 13. Právo na krytí zdarma zanikne úhynem psa nebo feny.
 14.  Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz za uhrazený akt krytí.
 15.  Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
 16.  Počet krytí chovného psa v kalendářním roce není omezen.
 17.  Chovný pes smí krýt do konce života.
 18. Fena smí být naposledy kryta v den, kdy dosáhne 8 let stáří.
 19.  Při krytí v zahraničí musí chovatel kromě potvrzení o krytí doložit kopie všech dostupných dokladů o krycím psovi, tj. průkaz původu, doklady o zdravotních vyšetřeních, výstavních posudků, certifikátů o zkouškách apod.

IX. VRH

 1. Fena a vrh mají být umístěni u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen chovatelský klub.
 2. Chovná fena může mít jenom jeden vrh v jednom kalendářním roce. Vrh, kdy fena porodí jen jedno štěně (i mrtvé), je započítáván jako regulérní vrh.
 3.  Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici, a to podle posouzení veterinárním lékařem. Pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata.
 4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu poradci chovu pro příslušné plemeno a majiteli psa do 10 dnů po narození štěňat, a to i v případě, že fena nezabřezla. Nezabřeznutí feny hlásí chovatel do 75 dní po nakrytí feny poradci chovu a majiteli chovného psa.
  Písemná zpráva o narození štěňat musí obsahovat:
  – základní identifikační údaje
  – datum krytí a vrhu
  – počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat
  – pohlaví, barvu štěňat
  – v případě, že jsou štěňata předána kojné feně adresu držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných.
 5. V době od 2. – 6. týdne stáří štěňat může být namátkově provedena kontrola vrhu pověřeným členem RK, o jejímž provedení se sepisuje protokol a zaznamenává se do přihlášky k zápisu vrhu. Klub má právo výsledky kontrol vrhu zveřejnit.
 6. Chovatel nechá štěňata označit nejdříve v 6 týdnech stáří štěňat, nejpozději v době odběru štěněte. Na základě potvrzení o označení štěňat, které veterinární lékař zaznamená do přihlášky vrhu, vystaví plemenná kniha průkazy původu. Vrh musí být tetován nebo čipován vždy celý najednou, dodatečné tetování jednotlivce (štěněte) není přípustné.
 7.  Minimální věk pro převzetí štěněte novým majitelem je 50 dní.

X. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

 1. Podkladem pro zápis vrhu do plemenné knihy je „přihláška k zápisu vrhu štěňat“
 2. Přihláška je k dispozici na www stránkách klubu a její součástí je potvrzení o krytí, u prvního vrhu feny též originál jejího průkazu původu. V případě zahraničního krytí je nutné doložit kopii průkazu původu krycího psa, certifikáty absolvovaných zdravotních vyšetření a genetických testů, doklady o výstavních i pracovních výsledcích, případně kopie udělených titulů atd. Na podkladu těchto zaslaných certifikátů pak budou údaje zapsány do rodokmenů štěňat.
 3. Vrh musí být hlášen plemenné knize najednou a celý, nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Není přípustné dodatečné hlášení jednotlivých štěňat. Přihláška vrhu s potvrzením o tetování/čipování  musí být odeslána plemenné knize zpět nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
 4. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně za sebou. Do tiskopisu „ Přihláška k zápisu štěňat“ se nejprve uvádí všichni narození psi a teprve pak feny. Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici samostatnou abecední řadu.
  1.  Jména štěňat v chovatelské stanici se nesmí opakovat.
  2. Vrh je možno zaregistrovat na chovatelskou stanici jiného chovatele (v případě, že řádná registrace chovatelské stanice teprve probíhá, nebo se jedná pouze o jeden vrh u feny). K přihlášce vrhu na plemennou knihu je potřeba doložit písemný souhlas chovatele, na jehož chovatelskou stanici bude vrh registrován.
  3.  Štěňata se zásadně zapisují do Plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti disciplinárního řízení.

 

Novela chovatelského řádu byla schválena členskou schůzí RK CZ dne 13.4.2013.