Výbor Retriever klubu CZ – Spolek se sídlem Nová 1268, Kuřim si vás dovoluje pozvat na Mimořádnou členskou schůzi, která se koná v neděli 17.3.2019 od 9:30 hod v salonku restaurace U Krbu, Vídeňská 360, 252 60 Vestec u Prahy (49.9899122N, 14.4892481E)

Pokud se nesejde nadpoloviční většina všech členů klubu, nebude schůze usnášeníschopná a bude  třeba svolat Náhradní členskou schůzi. V tomto případě se Náhradní členská schůze svolává na stejný den a místo o hodinu a půl později tj. 17.3.2019 od 11.00 v salonku restaurace U Krbu, Vídeňská 360, 252 60 Vestec u Prahy

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího schůze
 3. Schválení programu schůze
 4. Volba Mandátové a návrhové komise
 5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 6. Volba volební komise
 7. Zpráva prezidenta
 8. Zpráva Kontrolní komise
 9. Zpráva Disciplinární komise
 10. Schválení účetní závěrky za rok 2017
 11. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2018
 12. Plán činnosti na rok 2019
 13. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
 14. Návrh na odvolání viceprezidentky Yvetty Holíkové
 15. Návrh na odvolání hlavní poradkyně pro výkon Ing. Jarmily Pokorné
 16. Návrh na odvolání člena Disciplinární komise Milana Doktora
 17. Doplňovací volby za odvolané členy výboru a disciplinární komise
 18. Změna Stanov spolku (úprava ustanoveních o zpracování dat členů spolku v souladu se směrnicí GDPR)
 19. Schválení čekatelů RK CZ
 20. Diskuze
 21. Usnesení
 22. Ukončení schůze