Důležité informace pro chovatele

Vážení chovatelé,

Dovolte, abych Vám na úvod ještě jednou jménem svým i všech poradců pro plemena a Chovatelské rady, popřála v tomto roce mnoho zdraví, pohody a nejen chovatelského štěstí.

S ohledem na nadále komplikovanou situaci s COVID-19 a regulací cestování, sdružování i organizací akcí, která výrazně zasahuje do kynologických aktivit, je nadále chovatelství poměrně komplikovanou záležitostí, kdy je třeba být tolerantní k omezení pracovních dob různých úřadů i délky vyřízení některých žádostí, stížností nebo jiných věcí. Ke spoustě problémů hledáme alternativní řešení, která se ne vždy hledají snadno. Za Vaše pochopení a vstřícnost Vám předem děkujeme.

V loňském roce jsme měli v plánu připravit novelu značně zastaralého Chovatelského řádu RK CZ, do které jsme chtěli kromě nových myšlenek včlenit i dopady plánované úpravy Zápisního řádu ČMKU. Návrh novely Zápisního řádu ČMKU spatřil světlo světa na jaře roku 2020, ale bohužel z pochopitelných důvodů dosud není v platném finálním znění. Chovatelský řád je dokument, jehož existence není fixována stanovami, zato ale bylo „dobrými mravy“ nechat jeho úpravy projednat a schválit členskou schůzi. Tyto dobré mravy nechceme narušit nebo měnit.

Bohužel, i schůze je nám s ohledem na COVID-19 a související omezení shromažďování aktuálně nedostupná. S nově schválenými směrnicemi ČMKU na konci roku a díky úpravám v legislativě ČR se ale náš Chovatelský řád stal nedostatečným, přičemž povinností klubu je zajistit členům právní stabilitu a současně zajistit dodržování pravidel a řádů nadřízených organizací.

Z toho důvodu výbor na můj podnět odsouhlasil dočasné zneplatnění a stažení Chovatelského řádu ze stránek RK CZ. Po přechodnou dobu (dokud nebude nový Zápisní řád ČMKU a z něj vyplývající novela Chovatelského řádu RK CZ, schválená členskou schůzí) považujte prosím za zásadní:

 • dodržování všech pravidel a postupů, zveřejněných na stránkách klubu v sekci Chov
 • a PŘEDEVŠÍM dodržování aktuálně platného Zápisního řádu ČMKU a všech jeho souvisejících směrnic, stejně jako dodržování Zákona na ochranu zvířat (Zákon č. 246/1992 Sb.)

V případě nedodržování postupů a pravidel při chovu, zveřejněných na stránkách klubu, či jiných řádů, směrnic či norem ČMKJ, ČMKU,  FCI nebo zákonů ČR a souvisejících kynologických organizací, může být s členem zahájeno disciplinární řízení na základě článku 7, odst. 8 Stanov:

„Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy Spolku, vnitřní předpisy, nařízení, rozhodnutí, usnesení a normy Spolku či orgánů Spolku, se kterými byl seznámen, tzn. pokud se staly pro člena Spolku veřejně přístupnými na internetových stránkách Spolku, jakož i obecně závazné právní předpisy a normy vztahující se ke kynologii.“

Z novinek, vztahujících se k oblasti chovu a aktuální situaci, bych Vás ráda upozornila především na:

 1. Novou směrnici ČMKU při inseminaci (najdete ji zde: Směrnice ČMKU o inseminaci platná od 10.12.2020 )

Novinek v dané směrnici je několik, všechny zapracujeme do stránek v sekci chov v nejbližší době, konkrétně věnujte pozornost následujícím změnám:

  • V případě využití chlazeného/mraženého ejakulátu (tedy jakákoliv zahraniční inseminace) povinnost majitele psa dodat DNA profil  (výjimkou jsou psi, kteří již nežijí a kde již DNA profil nelze dodat. Výjimku povoluje P ČMKU u dříve odebraného a dlouhodobě uloženého spermatu)
  • podpis „krycích listů“ (Potvrzení o krytí feny) majitelem psa, nikoliv inseminaci provádějícím veterinářem
  • doložení ke krycímu listu krom schválené výjimky také plně vyplněný předepsaný formulář ČMKU o inseminaci
  • dovoluji si připomenout i nutnost doložení chovnosti psa nebo v zemích, kde se chovnost nepotvrzuje, kopii PP nějakého jeho potomka.
 1. Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání:

Dne 4.12.2020 prošla všemi schvalovacími koly novela Zákona na ochranu zvířat a od 1.2.2021 z ní vyplývají následující změny pro chovatele, které hezky shrnula a vysvětlila za ČMKU MVDr. Vladimíra Tichá. Celé znění výkladu najdete zde: Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání 2021

Primárně z něj vyplývá, že všichni chovatelé – členové chovatelských klubů, kteří odchovají vrh jsou při prodeji štěněte do 6 měsíců věku povinni:

  • vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,
  • poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně
  • vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5
  • vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat
  • do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů jednotlivých štěňat
  • uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.

Přičemž dle Odstavce 5 bude Evidenční list ke stažení na stránkách Ministerstva zemědělství obsahovat:

  • identifikační údaje chovatele,
  • místo jejich chovu,
  • informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,
  • informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a
  • informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.

Dále za zmínku dále stojí i definice pojmu „množírna“ v odstavci:

Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby (dále jen „množírna“). Množírnou se rozumí zařízení, včetně bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku.

Nejsem právník, ale vykládám si to tak, že bez ohledu na to, zda dochází k rozmnožování jedinců nebo ne, „množírnou“ je jakékoliv místo, kde se psi chovají (neboli drží) ve větším počtu a nemají se dobře. Snad jsou tato opatření dalším krokem ke zlepšení situace množení psů bez PP ve špatných podmínkách.

Tak ať se všichni naši miláčci mají dál dobře a my s nimi.

V případě jakýchkoliv nejasností se na mne obraťte emailem nebo telefonicky a dejte mi prosím pár dní na zapracování těchto novinek do obsahu stránek klubu.

S pozdravem a přáním toho nejlepšího nejen v roce 2021,

Radka Stegurová, hl. poradce chovu (poradcechovu@rkcz.cz)

 

Publikováno: 6. 1. 2021
Poslední úprava: 6. 1. 2021 02:35:24