Pozvánka na členskou schůzi RK CZ

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI RK CZ

Výbor Retriever klubu CZ – spolek se sídlem Nová 1268, Kuřim si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se koná

POZOR ZMĚNA MÍSTA!!!! Schůze /náhradní schůze se aktuálně koná v restauraci Hotelu Kotyza, Horní náměstí 5, 396 01 Humpolec , https://hotel-kotyza.hotel.cz/, GPS: 49.5408108N, 15.3586961E .

dne 11. 7. 2021 v kongresovém sále Hotel – Restaurantu Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 11, 588 11 od 10:00 hodin (od 9:30 prezence), www.trivezicky.czGPS: Loc: 49°27’29.508″N, 15°36’41.51″E .

Pokud nebude dle stanov spolku schůze usnášeníschopná, koná se náhradní členská schůze dne 11. 7. 2021 od 11:00 hodin na stejném místě, tj. v kongresovém sále Hotel – Restaurantu Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 11, 588 11.

Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího volební schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba mandátové komise
5. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů členské schůze
6. Schválení programu schůze
7. Volba návrhové komise
8. Volba volební komise
9. Zpráva členů výboru o činnosti klubu v roce 2020
10. Schválení účetní uzávěrky za rok 2019
11. Schválení účetní uzávěrky za rok 2020
12. Zpráva o hospodaření klubu v 1. pololetí 2021
13. Zpráva Kontrolní komise
14. Zpráva Disciplinární komise
15. Návrh rozpočtu na rok 2021
16. Plán činnosti na rok 2021
17. Doplňující volba prezidenta RK CZ
18. Volba kontrolní komise RK CZ
19. Volba disciplinární komise RK CZ
20. Schválení nových Stanov RK CZ a Organizačního řádu RK CZ – (návrhy obou dokumentů jsou k nahlédnutí na www stránkách RK CZ v členské sekci, mezi dokumenty. Sídlo spolku bude doplněno po volbě prezidenta, aby odpovídalo aktuálnímu stavu)
21. Schválení čekatelů RK CZ
22. Diskuze
23. Usnesení
24. Ukončení schůze

TĚŠÍME SE NA HOJNOU ÚČAST!

Upozornění – není možné sebou brát psy do vnitřních prostor.

Důležité upozornění na opatření v souvislosti s COVID-19:
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem vydání:
S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
Bod 15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:
– a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
– b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid 19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,
Bod 16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Pokud MZd ČR podmínky k datu konání schůze pozmění, budou zveřejněny na www.stránkách RK CZ.

Publikováno: 10. 6. 2021
Poslední úprava: 21. 6. 2021 20:52:18