Vzor plné moci – pro hlasování při volbách na schůzích 11.7.2021

Vážení členové,

dne 11.7.2021 se koná členská schůze Retriever-klubu CZ-Spolku. Na programu schůze jsou mimo jiné i volba prezidenta RK CZ a volby do orgánů RK CZ.

Pokud se člen klubu nemůže schůze zúčastnit, může svůj hlas delegovat plnou mocí na jiného člena, který se schůze zúčastní.

Dle stanov Retriever klubu CZ-Spolku, článek 7, ods. 2, aby byla plná moc platná, a člen tedy mohl hlasovat i za člena který se schůze nezúčastní, musí plná moc obsahovat/splňovat tyto náležitosti:

Člen Spolku se zúčastňuje zasedání členské schůze osobně nebo v zastoupení. Zástupcem člena Spolku na základě plné moci může být pouze jiný člen Spolku, který při prezenci předloží písemnou plnou moc k zastupování člena Spolku, na níž bude podpis zastoupeného člena Spolku úředně ověřen a z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích v určitém období. Člen Spolku, který zastupuje na zasedání členské schůze jiného člena Spolku, může platně současně na jedné členské schůzi zastupovat nejvýše jednoho jiného člena Spolku.  Zákonný zástupce plně nesvéprávného člena prokáže při prezenci  existenci zákonného zastoupení. Jednání za člena Spolku, který je právnickou osobou, vykonává statutární orgán tohoto člena, není-li plnou mocí podle shora udělených pravidel zmocněn k zastupování jiný člen Spolku.

Prosím proto věnujte pozornost zejména:

  • plná moc musí opravňovat k volbám nejen na Členské schůzi, ale i na Náhradní členské schůzi (která následuje bezprostředně po členské schůzi, v případě že členská schůze není usnášeníschopná)
  • plná moc musí obsahovat přesnou identifikaci schůzí, na které je plná moc udělována – tedy přesné místo a termín obou schůzí
  • v plné moci musí být přesně identifikován organizátor schůze, tedy Retriever klub CZ – Spolek, Nová 1268/10,
    664 34 Kuřim, IČO: 45769001, Vedený u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 3491
  • podpis zmocnitele je nutno nechat úředně ověřit

Pozor, plnou moc může člen delegovat pouze na jiného člena RK CZ, nikoliv na čekatele. Jeden přítomný člen tedy může zastupovat plnou mocí pouze jednoho nepřítomného člena.

Vzor plné moci naleznete zde

 

Publikováno: 28. 6. 2021
Poslední úprava: 28. 6. 2021 11:34:07