Pozvánka na členskou schůzi RK CZ

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI RK CZ

Výbor Retriever klubu CZ – spolek se sídlem Nová 1268, Kuřim, si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se koná dne 24.4.2022 v Humpolci v restauraci hotelu Kotyza, Horní náměstí 5, 369 01 Humpolec od 10:00 hodin (od 9:30 prezence), https://hotel-kotyza.hotel.cz/, GPS: 49.5408108N, 15.3586961E.
Pokud nebude dle stanov spolku schůze usnášeníschopná, koná se náhradní schůze dne 24.4. 2022 od 11:00 hodin na stejném místě, tj. v restauraci hotelu Kotyza, Horní náměstí 5, 369 01 Humpolec.

Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího volební schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba mandátové komise
5. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů členské schůze
6. Schválení programu schůze
7. Volba návrhové komise
8. Volba volební komise
9. Zpráva členů výboru o činnosti klubu v roce 2021
10. Schválení účetní uzávěrky za rok 2021
11. Zpráva o hospodaření klubu v 1. pololetí 2022
12. Zpráva Kontrolní komise
13. Zpráva Disciplinární komise
14. Návrh rozpočtu na rok 2022
15. Plán činnosti na rok 2022
16. Doplňující volba sekretáře RK CZ
17. Schválení úpravy Stanov RK CZ (jedná se o nové sídlo spolku, dokument je k nahlédnutí na www stránkách RK CZ v členské sekci, mezi
dokumenty).
18. Schválení čekatelů RK CZ
19. Diskuze
20. Usnesení
21. Ukončení schůze

TĚŠÍME SE NA HOJNOU ÚČAST!

Upozornění – není možné s sebou brát psy do vnitřních prostor.

Veronika Majerová, prezident

Publikováno: 18. 3. 2022
Poslední úprava: 21. 3. 2022 07:29:30